สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

เชียงใหม่ Chill Chill ฮานอย ซาปา 5D4N เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 ราคา 18,888 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

เชียงใหม่ Chill Chill

ฮานอย · ซาปา 5 วัน 4คืน 

บินสายการบินแอร์เซีย

ไฮไลท์ :

J             อิสระช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดซาปา ตลาดถนน36สาย

J             ชมหุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

J             นั่งรถไฟเส้นทางที่สวยที่สุดในเวียดนาม

J             นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

J             เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา และ น้ำตกสีเงิน

J              เมนูพิเศษ! อาหารท้องถิ่น // Sen Buffet นานาชาติ // หม้อไฟปลาแซลมอน

J              ลิ้มรสเบียร์ท้องถิ่นเวียดนาม+ไวน์ดาลัด

J             ฟรี!!! หมวก+เสื้อ I©VIETNAM + กระเป๋าผ้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก          เชียงใหม่ · ฮานอย · หุ่นกระบอกน้ำ

10.30 น.        คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ ฝั่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย(FD)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

13.20 น.        เหิรฟ้าสู่สนามบินนอยไบ ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD)เที่ยวบินที่ FD870

14.50 น.        เดินทางถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

เย็น                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)                                                                             หลังอาหารนำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา

เข้าพักที่          SENRISE HANOI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง       ฮานอย · ลาวไก · ซาปา · นั่งรถไฟชมวิว · นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน · ตลาด Love Market

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน นำท่านถ่ายรูปกับป้ายชายแดน จีน-เวียดนาม พรมแดนเวียดนามในบริเวณนี้ถูก แบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)

บ่าย              นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่  เมืองซาปา  อยู่ในเขตจังหวัดหล่าวกายตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตรจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 37กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นำท่านขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! หม้อไฟปลาแซลมอน(มื้อที่4)

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Marketมีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง สินค้าชาวเขา ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว ช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

                              นำท่านเข้าสู่ที่พัก QSAPA HOTEL // SON SAPA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม         หุบเขามังกร· หมู่บ้านชาวเขา ·น้ำตกสีเงิน·ซาปา

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านขึ้นไปชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นำท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร(มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปาซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้วโดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้มและชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม และนำชมความสวยงามของน้ำตกสีเงินที่ไหลเลาะลงมาจากหน้าผา จากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

วันที่สี่             ซาปา· ลาวไก·ฮานอย· ถนน 36 สาย

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

                   ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นเมืองซาปาตามอัธยาศัย

ได้เวลานัดหมาย จากนั้นเดินทางลงสู่เมืองลาวไก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร(มื้อที่ 9)

จากนั้นเราจะพาทุกท่านกลับขึ้นฝั่งเพื่อ เดินทางสู่เมืองฮานอย

ช้อปปิ้งย่านการค้าใจกลางเมืองถนน 36สาย (36 Old Streets)เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

                        เข้าพักที่    DELIGHT HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า         ฮานอย · เชียงใหม่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11)

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) **ถ่ายรูปด้านนอก***

ต่อด้วยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 12) บุฟเฟต์นานาชาติ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

15.20 น.        เดินทางกลับสู่เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD871

14.50 น.        เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ห้องเตียงคู่

นอน 2 หรือ 3 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน

พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

16 – 20 มกราคม 2562

18,888.-

-

5,900.-

27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

18,888.-

 

5,900.-

13-17 มีนาคม 2562

18,888.-

-

5,900.-

 

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,000 บาท

***ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน***

 

อัตรานี้รวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ü  ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 15 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ü  ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ü  ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 

            ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ü  ค่าอาหารตามรายการระบุ

ü  ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ü  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

û  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง

            ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

û  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

            แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)

û  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

û  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง (เก็บที่สนามบิน)

û  ***ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน***

 

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ     
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
 • กรณีล่องเรือ หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมในการล่องเรือ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

เชียงใหม่ Chill Chill ฮานอย ซาปา 5D4N เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 ราคา 18,888 บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ