สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

Bana Hills เมืองดานัง 4 วัน 3คืน ช่วงเดือน มี.ค-มิ.ย 62

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

                                                                                                                                    ä ( -/ขนมปังบั๋นหมี่/เย็น)

07.30 น.                พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาน์เตอร์Q สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์

VIETJET AIRโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น.                ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน VZ 960

หมายเหตุ             เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน            

12.30 น.                เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmiเป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

จากนั้น                  เดินทางเข้าสู่เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน

จากนั้น                  อิสระชอปปิงที่ตลาดDong Baเป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป

ค่ำ                           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

จากนั้น                  พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่สอง        เว้–เจดีย์เทียนมู่–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–นั่งสามล้อซิโคล่–ดานัง–บาน่าฮิลล์

ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมจากนั้น นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่(Cyclo)ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม(ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

เที่ยง                      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD

บ่าย                                        นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง

จากนั้น                  เดินทางสู่ บาน่าฮิลล์บาน่าฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tienและลำธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนั้น                  นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นำท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

บ่าย                                        จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปิงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

เย็น                         äบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน่าฮิลล์

 

วันที่สาม       บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ๋ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน –

                     บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร                               ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                                  สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง

จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน

เที่ยง                       äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว

จากนั้น                                  เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

จากนั้น                  นำท่านชมวัดจีนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน นำชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทำเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ำทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดี

 

นำชม                                     สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

จากนั้น                  นำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

 

ค่ำ                           äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมLAVENDER DANANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่สี่              ดานัง–ชอปปิงตลาดฮาน–กรุงเทพฯ                                                                  ä (เช้า/-/-)

07.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น                  นำท่านเดินเที่ยวและชอปปิงในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควร     นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

13.15 น.                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

........................................................................................

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน บิน VZ

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15 มี.ค.62

18 มี.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

17 มี.ค.62

20 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

18 มี.ค.62

21 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

19 มี.ค.62

22 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

21 มี.ค.62

24 มี.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

22 มี.ค.62

25 มี.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

24 มี.ค.62

27 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

25 มี.ค.62

28 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

26 มี.ค.62

29 มี.ค.62

24

11,900

11,900

10,900

4,000

28 มี.ค.62

31 มี.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

31 มี.ค.62

03 เม.ย.62

34

11,900

11,900

10,900

4,000

03 เม.ย.62

06 เม.ย.62

34

11,900

11,900

10,900

4,000

10 เม.ย.62

13 เม.ย.62

34

13,900

13,900

12,900

4,000

01 พ.ค.62

04 พ.ค.62

34

11,900

11,900

10,900

4,000

04 พ.ค.62

07 พ.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

09 พ.ค.62

12 พ.ค.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

06 มิ.ย.62

09 มิ.ย.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

07 มิ.ย.62

10 มิ.ย.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

13 มิ.ย.62

16 มิ.ย.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

21 มิ.ย.62

24 มิ.ย.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

27 มิ.ย.62

30 มิ.ย.62

34

12,900

12,900

11,900

4,000

 

อัตราค่าบริการรวม

 

þตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

þที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

þอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

þค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

þค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

þค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

þประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

þภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

þค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 

ýภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ýค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ýค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ýค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ýค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

ýค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม

 • ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม

 • โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

Bana Hills เมืองดานัง 4 วัน 3คืน ช่วงเดือน มี.ค-มิ.ย 62

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ