สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

(7) น่าน อุดมไชย เดียนเบียนฟู ซาปา ฮานอย กรุงเทพฯ 7 วัน 6 คืน ( ไปรถกลับเครื่อง)

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

(7)น่าน-ลาว-เวียดนาม 7 วัน 6 คืน

        เริ่มต้นจากน่าน ห้วยโก๋น ปากแบ่ง อุดมไชย เวียดนาม ซาปาฮานอย กรุงเทพฯ

( ขาไปโดยรถตู้ปรับอากาศ – ขากลับโดยเครื่องบินจากฮานอย-กรุงเทพฯ )

 

 

 วันแรก  กรุงเทพฯ – น่าน – ปัว                                                                 LD  L=Lunch

......  รับคณะ ณ สนามบินน่านเที่ยวบินที่...............เดินทางสู่ อ.เมืองน่าน
        (ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กทม.-น่าน / ท่านเลือกจองไฟล์ทแรกของสายการบินนกแอร์ เพราะจะมาถึงก่อนเที่ยง
          หากไม่สะดวกจองตั๋วเองติดต่อพนักงานสวอนทราเวลเพื่อทำการจองและชำระเงิน)
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น อ.เมืองน่าน
บ่าย     นำชม วัดภูมินทร์ สร้างในปี พ.ศ.2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่แปลกตา
          โดยสร้างวิหารเป็นจตุรมุข ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียง เช่น ภาพวาด กระซิบรักบันลือโลก จากนั้นนำท่าน
          ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ใกล้กับพิพิธภัณฑ์นำท่าน ชม วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้น
          นำชม วัดช้างค้ำวรวิหาร ชมเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปะแบบสุโขทัยที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำท่าน
          ไปกราบนมัสการขอพร ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ(กระต่าย) พ.ศ.1896
           // จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ.ปัว จ.น่าน
เย็น     รับประทานอาหารเย็น / เช็คอินน์เข้าพัก ณ อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว / ผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 วันที่สอง อ.ปัว จ. น่าน – ปากแบ่ง – อุดมไชย-เมืองขวา                            BLD   (550 กม.)

06.30 . หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางไปยังชายแดนไทย-ลาว (ห้วยโก๋น น้ำเงิน )
08.00 น. ถึงหน้าด่าน ตม.ไทย-ลาว นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดน เพื่อเข้าสู่ประเทศลาว
10.00 น. ถึงปากแบ่ง ซึ่งเป็นจุดแวะพักครึ่งทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางโดยเรือโดยสารเข้าสู่
             หลวงพระบางจากนั้นเดินทางต่อไปยัง แขวงอุดมไชย ประเทศลาว
12.00 น. ถึงเมืองอุดมไชย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น....// เดินทางต่อไปยังเมืองขวา
16.00 น. ถึงเมืองขวา ...นำท่านเช็คอินเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย        ออกเดินทางต่อผ่านเมืองขวาประเทศลาว เข้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม (ด่านไตจาง )
             ถึงด่านไตจาง นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนเพื่อเข้าสู่ เมืองเดียนฟู ประเทศเวียดนาม นำท่านชม หลุมบัญชาการรบ
             ของฝรั่งเศสในยุคสงครามเวียดนาม The general Decartes’s bunker จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เนิน A1
             เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝรั่งเศสยอมแพ้เวียดนามในสงคราม ฝรั่งเศส-เวียดนาม มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์การรบของเวียดนาม
             เพราะเป็นจุดที่ยากจะบุกเข้าไปโจมตี
เย็น         รับประทานอาหารเย็น / เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Muong Thanh-Dien Bien Hotel

 

 

วันที่สาม  เมืองขวา – ด่านไตจาง -เดียนเบียนฟู ซาปา BLD       (260 กม.)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า (เฝ๋อ ) / ชมตลาดเช้าเมืองขวา
07.00  เดินทางสู่ด่านไตจาง
09.00  ถึงด่านไตจาง ชายแดนลาว เวียดนาม รถบัสปรับอากาศจากเวียดนามรอรับท่าน ณ ด่านลาว ( ย้ายกระเป๋าสัมภาระ )
          จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเมือง เดียนเบียนฟู อดีตสมรภูมิรบในสมัยสงครามเวียดนาม
บ่าย     เดินทางมาถึง เมืองไล เมืองไลน์เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างเดียนเบียนฟู ไปซาปา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทดำ ใช้ภาษาตระกูลไท
          ซึ่งคนไทยสามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองไล
          // หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองไล
เย็น     ถึงเมืองซาปา เมืองซาปา ซาปาเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในตัวจังหวัดลาวไก ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เดิมเป็น เมืองตากอากาศของฝรั่งเศส
         ในสมัยอาณานิคม มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และมีนาขั้นบันไดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ
          นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Muong Thanh-Sapa Hotel

         

 

วันที่สี่  ซาปา                                                                                                   BLD  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย    นำชม หมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้าน ตาวัน เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชนเผ่าม้ง
         ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งในซาปา ( การชมตัวหมู่บ้านจะใช้วิธีการเดินชม ไม่ใช้รถ)
         นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชนเผ่าไว้เป็นของฝาก อาทิ ผ้าปักชาวเขา,กำไล,ต่างหู ฯลฯ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย    นำชม น้ำตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
         และมีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ท่านสามารถถ่ายรูปวิวได้ 360 องศา บน สะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)
เย็น     รับประทานอาหารเย็น / หลังรับประทานอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ของซาปา / พักผ่อนตามอัธยาศัย /Moung Thanh-Sapa Hotel

 

วันที่ห้า  ซาปา ฮานอย                                                                                   BLD ( 261 กม.)                                                                             
            

เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย    นำชม หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมแปลงนาขั้นบันได ชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ฯลฯ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เดินทางสู่เมืองฮานอย
บ่าย    ระหว่างทางนำชม ด่านเหอโขว่ Hekhou ด่านชายแดนจีน เวียดนาม จากนั้นนำชม วัดเวียดนาม
         Thoung Temple เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวเวียดนามให้ความสำคัญ
เย็น     ชมหุ่นกระบอกน้ำ การละเล่นเชิดหุ่นพื้นบ้านของชาวเวียดนาม เป็นการเชิดหุ่นกระบอกในน้ำ
         แสดงเรื่องราววิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของชาวเวียดนามมาแต่อดีต
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมระดับ 4 ดาว Hanoi Delight Hotel

 

 

 

 วันที่หก ฮานอยซิ๊ตตี้ทัวร์                                                                               BLD

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย     นำท่านเดินทางไป สุสานโฮจิมินห์ เพื่อเข้าเคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์
          อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์   ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว
          อยู่ในสภาพเกือบ100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น
          เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ)จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ
          ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์  และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว
          กลางบึงสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
          สถานที่ที่รวบรวมชีวประวัติความเป็นมาของท่านโฮจิมินห์ และเรื่องราวของการรวมชาติ การต่อสู่เพื่อเอกราชของคนเวียดนาม
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย     เข้าชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  
          ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ
          ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า
          ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน
          แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้
          ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน
           หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข
          เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืนณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำชม วัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณภายในประกอบด้วย
           ศาลเจ้าโบราณ
และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 
          จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เป็นถนนการค้าเก่าแก่ของเมืองฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อ กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ในราคาที่ย่อมเยาว์
เย็น     รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมระดับ 4 ดาว www.hanoidelighthotel.com

 

 

 วันที่เจ็ด ฮานอยซิ๊ตตี้ทัวร์ – สนามบินนอยไบ – กรุงเทพฯ                             BLD

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สาย     ช้อปปิ้งอิสระไปจนถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสนามบินนอยไบ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย     นำท่านเดินทางไปสนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนามเพื่อเช็คอินพร้อมเดินทางกลับเมืองไทย
16.45  บินตรงสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ QR829 16.45-18.45 น. HAN-BKK
18.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศจาก จ.น่าน-ด่านชายแดนเวียดนาม
 2. ค่ารถบัสปรับอากาศของเวียดนาม รับท่าน ณ ชายแดนลาว-เวียดนาม-ซาปา-ฮานอย
 3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 4. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานนำเที่ยวใน จ.น่าน และอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนไทย ลาว เวียดนาม
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าโรงแรมที่พักใน จ.น่าน 1 คืน ระดับ 3 ดาว / ในลาว 1 คืน ระดับ 3 ดาว / และระดับ 4 ดาวในเวียดนาม
 7. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ฮานอย-กรุงเทพฯ 1 ขา

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-น่าน
 2. อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าวีซ่าเข้าลาว เวียดนาม ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ( คนไทยไม่ใช้วีซ่า )
จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

(7) น่าน อุดมไชย เดียนเบียนฟู ซาปา ฮานอย กรุงเทพฯ 7 วัน 6 คืน ( ไปรถกลับเครื่อง)

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ