สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

SRILANKA 5DAYS 3 NIGHTS เดินทาง สงกรานต์ 61

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก : กรุงเทพฯ โคลัมโบ แคนดี้ วัดบุปผาราม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา

06.00 น.           พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

09.05 น.           ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 403

10.55 น.           ถึง สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนคอมโบ เมืองตากอากาศชายทะเลเพื่อบริการอาหารกลางวัน

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ จากนั้นนำท่านชม วัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ นิกายสยามวงศ์ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแคนดี้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา ที่เมืองแคนดี้

19.30 น.           บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์

(พักโรงแรม CINNAMON CITADEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สอง : เมืองแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว สวนสมุนไพร ถ้ำดัมบุลล่า – โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท

05.30 น.           ออกเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง (ในตอนเช้าของทุกวัน ที่วัดพระเขี้ยวแก้วมีการฉลองประโคมวงมโหรีให้พระเขี้ยวแก้ว)

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนือที่มากที่สุดในโลก ชม วัดถ้ำดัมบุลล่า หรือ วัดราชมหาวิหาร ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมืองMatale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่4) หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชม เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชย์ระหว่างปีพ.ศ.1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบก่อด้วยอิฐซ้อนกันขึ้นไปรวม 7 ชั้น เที่ยวชม อาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบด้วย เจดีย์รังโกตเวเหระ สร้างโดย พระเจ้านิสสังกมัลละ (พ.ศ. 17301739) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปโลนนารุวะ ชม เจดีย์กิริเวเหระ เชื่อกันว่าสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามว่า สุภัทธา เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชม วิหารถูปาราม และ วิหารวฏะทาเค จากนั้นนำท่านชม กัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและสวยงาม

19.30 น.           บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..

(พัก DEER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม : สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า – อนุราธปุระ วัดอิสุรุมุณิยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ

เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6) หลังอาหารจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่7) หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ นำท่านเที่ยวชม เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา นำท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จัดเก็บรูปประติมากรรมต่างๆเอาไว้ ชม รูปสลักหินคู่รัก The Lover ซึ่งเป็นรูปแห่งตำนานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่ำและเป็นรูปที่รัฐบาลศรีลังกาได้นำไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปีพ.ศ. 235 นำท่านนมัสการ เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นำท่านนมัสการ เจดีย์เชตวัน เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชม เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปีมาแล้ว สูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร

19.00 น.           บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย….

(พัก RAJARATA HOTEL หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ : อนุราธปุระ – โคลัมโบ วัดกัลณียา วิหารกลางน้ำ วัดคงคาราม ช้อปปิ้งศูนย์การค้าODEL – กรุงเทพฯ

07.00 น.           บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

12.00 น.           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทย นำท่านชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา และนำท่าน

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศูนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้าODEL กันตามสบาย

19.00 น.           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดารานายเก

วันที่ห้า : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.15 น.           ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบิน UL402

06.15 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนก่อนหลังได้ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

ท่านละ 34,959.-บาท

ท่านละ 34,959.-บาท

ท่านละ 32,959.-บาท

ท่านละ 4,900.-บาท

 • สำหรับท่านที่ต่อเครื่องเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่านตม. รับกระเป๋าและเผื่อเครื่องดีเลย์ด้วยครับ
 • ค่าบริการนี้รวม       
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมทัวร์ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)

 1. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีศรีลังกา
 2. ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา
 3. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการนี้ไม่รวม         

: ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

: ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถศรีลังกา (20 ดอลล่า)

: ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)

 • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
 • การสำรองที่นั่ง        
 1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

SRILANKA 5DAYS 3 NIGHTS เดินทาง สงกรานต์ 61

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ