สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์ศรีลังกา –5 วัน 3 คืน (UL) เดินทางเดือนมีค-เมษา 61 ราคา 23911-29911.- บาท

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

 

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - โคลัมโบดัมบุลลา–ถ้ำดัมบุลลา - สิกิริยา

07.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์Sri Lankan Airlinesโดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

09.15 น.           

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง

11.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดัมบุลลา (Dambulla)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากนั้นนำท่านชม วัดถ้ำดัมบุลลา(Dambulla Cave Temple)วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป โดยภายในแต่ลำถ้ำจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์, รูปปั้นกษัติรย์ 3 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองสิกิริยาใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

 

ค่ำ       

บริการอาหารค่ำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักPelwehera Village Resort หรือ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

สิกิริยา– เขาสิกิริยา- แคนดี้ระบำแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว

เช้า

บริการอาหารเช้า

 

นำท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยา(Sigiriya Rock) นำท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม  ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดสร้างโดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ พระเจ้ากัสสปะให้สิกิริยาเป็นทั้งเมืองพระราชวังพระราชอุทยานและป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นำท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขากับบันไดเวียนนับ 2,000ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ที่มีอายุพันกว่าปี, อ่างเก็บน้ำโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านแวะชม Luckgrove Spice Garden ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิเช่นต้นอบเชย ต้นกระวานต้นกานพลู ต้นจันทร์ ต้นโกโก้ ต้นวานิลลา ต้นชา ต้นกาแฟ เป็นต้น

  


กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง แคนดี้ (Kandy) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมืองแคนดี้ เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการยกดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ศิริวัฒนานครหรือ สิงหขันธนครชาวเมืองสิงหลเรียก ขันธะหมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้นั่นเอง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีจากนั้นนำท่านชม การร่ายรำและการแสดงพื้นเมือง ของชาวสิงหล ที่สวยงามตระการตาจากนั้นนำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา(DaladaMaligawa Temple) หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกาพระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้

(กรุณาเตรียมชุดขาว)

 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักOak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง

แคนดี้นูราวาเอลิยาไร่ชาซีลอน- แคนดี้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนูวารา เอลิยา (NuwaraEliya) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 2000 เมตร ในยุคที่อังกฤษได้เข้ามาปกครองศรีลังกาเป็นเมืองขึ้น เมืองแห่งนี้ชาวอังกฤษนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อใช้ในช่วงฤดูร้อน เพราะมีทัศนียภาพสวยงามและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตึกรามบ้านช่องต่างๆล้วนเป็นแบบฉบับของชาวอังกฤษทั้งสิ้น จนที่ได้สมญานามว่า ลิตเติ้ล อิงแลนด์ต่อมาหลังจากศรีลังกาได้รับเอกราชแล้ว ชาวอังกฤษยังได้ทิ้งวัฒนธรรมการดื่มชาไว้ที่นี่อีกด้วยปัจจุบันเมืองนูวารา เอลิยา เป็นแหล่งปลูกชาส่งออกและมีธุรกิจโรงผลิตชายิ่งใหญ่และมากที่สุดในประเทศ และยังมีชาซีลอนวิเศษอีกหลายแบบที่ชวนให้ไปลิ้มลอง

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนําท่านชมไร่ชาซีลอน,โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกาสินค้าส่งออกอันสําคัญของศรีลังกา เข้าชม กระบวนการผลิตชาที่ขึ้นชื่อในโรงงาน พร้อมเลือกซื้อชา ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนดี้

 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Oak-Ray Regency Hotelหรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

แคนดี้ - โคลัมโบ - วัดกัลยาณี - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้งศูนย์การค้าODEL– สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดกัลยาณี(Kelaniya Temple)ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดที่ชาวศรีลังกาเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ 3 ครั้งเป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตำนานต่างๆ เช่นภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแห่งนี้ มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ  นำท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ภายในมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่กำลังโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ส่วนรายล้อมไปด้วยพระสาวกเต็มไปด้วยพระพุทธรูปและพระบริวารประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปปั้นเทวดาที่งดงามนอกจากนี้ที่วัดคงคารามยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆที่ผู้ศรัทธาจากต่างแดนนำมาบริจาคไว้มากมายจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้าODEL กันตามอัธยาศัย

 


ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก เพื่อนำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ห้าของการเดินทาง

โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

01.40 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL402 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง

06.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง **

 

ศรีลังกาดินแดนมรดกโลกแห่งลังกาทวีป 5D3NBY UL

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 09-13มี.ค. 61

23,911

22,911

21,911

6,500

วันที่ 24-28มี.ค. 61

24,911

23,911

22,911

6,500

วันที่ 13-17 เม.ย. 61(สงกรานต์)

29,911

28,911

27,911

6,500

วันที่ 27 เม.ย. - 01พ.ค. 61

26,911

25,911

24,911

6,500

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

ทัวร์ศรีลังกา –5 วัน 3 คืน (UL) เดินทางเดือนมีค-เมษา 61 ราคา 23911-29911.- บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ