สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

โปรโมชั่นมอสโคว์ ราคา 39,900 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก      กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี                            

17.35 น.    นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q  สายการ 

                   บินเอทีฮัด (Etihad Airways) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง20.35 .   นำท่านเหิรฟ้าสู่ อาบูดาบี โดยสายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways) เที่ยวบินที่                 EY 401 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน….

 

วันที่สอง    อาบูดาบี – มอสโคว์ ถนนอารบัต รถไฟใต้ดินมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้ากุม

00.05 น.  เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี...แวะ เปลี่ยนเครื่องบิน

02.35 น.  นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิน            เอทีฮัด (Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 65 

07.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานวนุกโควา ผ่านพิธีการตรวจ        คนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่าน         เดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย       และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรป มี

                    ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซื้อ      ของขายมากมาย เป็นถนนที่ขึ้นชื่อของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย     รถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วน         วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีก     ทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่าง ๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

      จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำภายใน      ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงใน  เรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถน         ที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895         มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่        สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่        บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค   และบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และ   สินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Katherina Park Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตาม      อัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม    พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซนต์ซาเวียร์                 จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

     จากนั้นนำผู้มีเกียรติสู่ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย    สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย นำท่านชม     พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดง       เครื่องทรง ราชรถ ราชบริภัณฑ์ของพระเจ้าซาร์ จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดย        สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735         สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาด   ระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจ้า     ซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40       ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

      จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์      ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่         สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ จากนั้นนำท่าน ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือน     สัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดง                 ใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอาคารพิพิธภัณฑ์         แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และวิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดม หัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไป ไม่มีที่ใดเหมือน มีที่เดียวใน      โลก  

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

      จากนั้นนำท่านผู้มีเกียรติชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus ที่โด่งดังไปทั่วโลก มี    การแสดงของสัตว์แสนรู้ มายากล กายกรรม และการแสดงผาดโผน จบการแสดงนำท่านผู้       มีเกียรติเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Katherina Park Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตาม         อัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่        ซากอร์ส สแปร์โร่ฮิลล์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส เดินทางออกจาก           กรุงมอสโคว์ไปประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 1.30    ชั่วโมง ชมโบสถ์เก่าแก่ ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ   มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับ  นักร้องนำสวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจน จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่      พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน    และชมโบสถ์ทรินิตี้ สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของ        นักบุญเซอร์เจียส ผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วย    การจูบฝาโลงศพของท่าน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบรัสเซีย

        จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่าย        สินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อเช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน งานฝีมือ ของเล่นสำหรับเด็ก ของใช้ในฤดูหนาวเช่น ผ้าพันคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว และสินค้า        เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์นำท่านสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วย      รูปทรงเดียวกัน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

      จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Katherina Park Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตาม      อัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ห้า      มอสโคว์ อาบูดาบี

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

12.55 น.  นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways)      เที่ยวบินที่ EY 68 

 

19.20 น.  เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่องบิน
23.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด (Etihad Airways) เที่ยวบินที่                 EY 406 

 

วันที่หก      กรุงเทพฯ

 

09.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

ค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 ท่าน)

 

เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง (พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 

 

พักเดี่ยว

17-22 กันยายน 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

22-27 ตุลาคม 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

29 ตุลา – 3 พฤศจิกา 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

12-17 พฤศจิกายน 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

03-08 ธันวาคม 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

10-15 ธันวาคม 58

39,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรปโดยเฉลี่ย 30Euro ตลอดทริป
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

8-9 42/12 อาคารรริมน้ำแมนชั่น ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-218191

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอข้อมูลได้ทุกวัน (ประตูไผ่ล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  )

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : B108-9 อาคารริมน้ำแมนชั่น ( ประตูไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ถนนคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

จองแพคเกจทัวร์ : โปรโมชั่นมอสโคว์ ราคา 39,900 บาท


©Copyright Allreserved 2000- 2016 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ