สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

เยี่ยมเมืองลาว นครหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 10,900 บาท/ท่าน

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

สนามบินเชียงใหม่-นครหลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่

Full Board Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน

MuangThong Hotel, http://www.muangthonghotel.com

10,900 บาทต่อท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - นครหลวงพระบาง

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines QV636 CNX 15.15 - LPQ 16.25

รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่MuangThong Hotel, เช็คอินที่พัก

มื้อค่ำ      DOK-JAM-PA Restaurant(มื้อที่ 1)

รายการ   กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ   ล่องเรือแม่น้ำโขง

เที่ยวชม บ้านซ่างไห

เที่ยวชม ถ้ำติ่ง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหาร(มื้อที่ 3)

รายการ   ล่องเรือกลับ

เที่ยวชม น้ำตกตาดกวงชี

สักการะ พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ      ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

รายการ   เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง

กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

รายการ   ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว(ไม่รวมค่าข้าวเหนียว สำหรับตักบาตร,ประมาณ 100 บาทต่อท่าน)

เที่ยวชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

รายการ   เที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)

เที่ยวชม วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยง   ร้านอาหาร(มื้อที่ 6),เมนูเฝอ / ข้าวเปียก / ข้าวซอย

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดย Lao Airlines QV635 LPQ 13.05 - CNX 14.15

 

อัตราค่าบริการ บาทต่อท่าน

 

จำนวน

ผู้ใหญ่ (พักต่อห้อง)

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่)

ต่ำกว่า 2 ปี

2 - 6 ปี

2 - 3 ท่าน

1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

13,900

15,900

1,000

3,000

6,500

8,500

4 - 5 ท่าน

11,900

13,900

1,000

3,000

6,500

8,500

6 - 7 ท่าน

11,400

13,400

1,000

3,000

6,500

8,500

8 ท่านขึ้นไป

10,900

12,900

1,000

3,000

6,500

8,500

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

+ รถปรับอากาศ

+ เรือล่องแม่น้ำโขง

+ ที่พัก 2 คืน

+ น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

+ อาหาร 6 มื้อ

+ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว

+ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

+ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

        - อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ

        - ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ไม่บังคับแล้วแต่ความพอใจ

        - ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

        - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว)

 

เงื่อนไข

+ ออกตั๋ว Now - 25 Sep 2019

+ เดินทาง Now- 30 Sep 2019

+ เดินทาง 10 - 20 Apr 2019 เก็บเพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน

 

หมายเหตุ

+ Non reroute, Non refund

+ เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ต่อท่าน

          + ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ชาร์ท 1,500 บาท ต่อท่าน

 

โรงแรมเมืองทอง หรือเที่ยบเท่า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่ เดินทางพร้อมคณะทัวร์  
 • ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ


เอกสาร

พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถ
  แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ
  หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหาร
  บางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน
 • เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
  มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

เยี่ยมเมืองลาว นครหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 10,900 บาท/ท่าน

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ