สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่ม 10,900.-15,500 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

บินตรงจากเชียงใหม่ 2 ท่านออกเดินทางได้เลยไม่ต้องรอกรุ๊ป

 

กำหนดเดินทางเดือนเมษายน -กันยายน 61

  

วันแรก         เชียงใหม่ - หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์พลาซ่า  (D) D=Dinner

13.00 .      พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  คอยต้อนรับและเช็คเอกสารการเดินทาง

15.05 .      เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV645

16.05 .      ถึงสนามบินหลวงพระบางอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมชื่อศรีสัตนาคนหุตมะราชธานีเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านไปชมและสักการะพระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสันชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลังและอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะเห็นภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์พลาซ่า เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย

19.00 .      รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระ หรือจะชมแสง-เสียง ยามราตรี  พักโรงแรม เมืองทองหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง      ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่-วัดวิชุน พระธาตูหมากโม-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม (BLD)

05.30 .      ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา  ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้างนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักจากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดใหม่สุวันพูมา วัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามในศิลปแบบอูบมุง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารชมวัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ปี ค..19503-1504 วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม วัดวิชุนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ ผ่านการซ่อมมาหลายยุคหลายสมัย   ทำให้พุทธสถาปัตย์ของวัดวิชุนมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆจากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำล่างเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรกลับหลวงพระบาง

12.00 .      รับประทานอาหารกลางวันร้าน.....

บ่าย                       เดินทางไปน้ำตกตาดกวางสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง แล้วไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม เลือกซื้ออิสระ

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำร้าน...... หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมบ้านลาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม      วัดเชียงทอง - พิพิธภันฑ์ - หลวงพระบาง-เชียงใหม่ QV635 13.10-14.10 น. (B/L)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.      นำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง แล้วนำชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค..1904(..2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค..1975 (..2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

11.00 น.      เดินทางสู่สนามบิน เช็คอินเคาท์เตอร์สายการบินลาว

13.10 น.       บินสู่ จ.เชียงใหม่เที่ยวบินที่ QV635 1310-1410 น.

14.10 น.       ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

          

*************************

 

อัตราค่าบริการ 

 

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก ไม่เกิน 2 ขวบ

2-3 ท่าน ต่อห้อง

1 ท่านต่อห้อง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3ท่าน

15,900

18,400

1,700

2,200

4-7 ท่าน

13,900

16,400

1,700

2,200

8 ท่าน ขึ้นไป

12,900

15,400

1,700

2,200

 

อัตราค่าบริการรวม

q  ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน

q  ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่ 

q  ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

q  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

q  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

q  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

q  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

q  ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ (ท่านละ 300-400 บาท)

q  ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโรงแรมเมืองทอง หรือเที่ยบเท่า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่ เดินทางพร้อมคณะทัวร์  
 • ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ


เอกสาร

พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถ
  แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ
  หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหาร
  บางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน
 • เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
  มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

8-9 42/12 อาคารรริมน้ำแมนชั่น ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-218191

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ 09.00-14.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
ติดต่อขอข้อมูลได้ทุกวัน (ประตูไผ่ล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  )

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : B108-9 อาคารริมน้ำแมนชั่น ( ประตูไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ถนนคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่ม 10,900.-15,500 บาท


©Copyright Allreserved 2000- 2016 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ