สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

หลวงพระบางวังเวียง

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

วันแรก         เชียงใหม่ -หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา                                

 

12.00 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินลาว(QV) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

15.15 .        เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่QV636  

16.25 น.        ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อศรีสัตนาคนหุตมะราชธานีเจริญ

รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ท่านที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์  โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market)เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม  ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเอง ก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า มากมาย ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00 .        รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย แล้วนำเข้าที่พักโรงแรมMuang Thong HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง        หลวงพระบาง  - วังเวียง

 

05.30 น.          ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง)จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง  สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาวางขาย

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.               เดินทางสู่เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย     โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง    วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวจริงเท็จแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กัน

12.00 น.        ถึงเมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว แล้วรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน  เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเที่ยวถ้ำปูคำ และสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่บลูลากูนตามอัธยาศัย 

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียงและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนย่านกลางเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ทวีสุข  หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

วันที่สาม          เมืองวังเวียง – หลวงพระบาง

 

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น.         เดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง รถวิ่งบนถนนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย               นำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขงถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงเดิมเคยมีพระพุทธรูปทองเงินนากปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นออกเดินทางสู่บ้านช่างไหสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่ายจากนั้นล่องเรือกลับสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ หรือกิจกรรมนันทนาการตามอัธยาศัย

19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำบนเรือ  หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี ตามอัธยาศัย

พักโรงแรมMuang Thong HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           หลวงพระบาง-เชียงใหม่

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.         ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปีค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปีค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง 1.14 เมตรหนัก 54 กิโลกรัมกล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาวซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางเดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวาแล้วเปลี่ยนมาเป็นเชียงดงเชียงทองตามลำดับแล้ว ชมวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษบริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้างความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมชมสิมหรือโบสถ์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นชมวัดวิชุนราช(Visounnarath Temple)สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง             หลังอาหารเดินทางไปสนามบินหลวงพระบางเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่

13.10 น.                เหินฟ้ากลับเชียงใหม่โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่QV635

14.20 น.                ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

***

 

 

อัตราค่าบริการ  สำหรับคณะ 9 ท่าน  (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)                                                     

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่                             พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

สามารถใช้ได้

ช่วงเดือนตค 61 – มีค 62

 16,900.-

16,900.-

4,000.-

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน

 

อัตรานี้รวม       ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ -หลวงพระบาง-เชียงใหม่ และภาษีสนามบิน /ที่พักโรงแรม 3

คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) / บัตรเข้าชมสถานที่/อาหารตามระบุในรายการ/รถท่องเที่ยว/ เรือล่อง

น้ำโขง/ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินท่านละ 1,000,000

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) /บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น

 

อัตรานี้ไม่รวม    อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ข้าวเหนียวตักบาตร / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด / ทริบ

                    มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสาร

                     ต่างด้าว / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

หลวงพระบางวังเวียง

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ