สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 11,999 บาท ตค.62- มีนาคม 63 Full

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

วันแรก         เชียงใหม่ - หลวงพระบาง  (D) D=Dinner

13.00 .      พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินลาวพร้อมเอกสารการเดินทาง

15.30 .      เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV645

16.30 .      ถึงสนามบินหลวงพระบางอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมชื่อศรีสัตนาคนหุตมะราชธานีเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมเมืองทอง หรือเทียบเท่า 

18.00 .      รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหาร  

 

วันที่สอง      วัดวิชุน -บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุภูสี  (BLD)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นเดินทางสู่ วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม  วัดที่เอกลักษณ์ต่างจากวัดอื่น คือมีพระธาจุทรงกลมคว่ำชาวบ้านจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโมงนั่นเอง  จากนั้นเดินทางต่อ สู่บ้านปากอู แวะเที่ยวชม          บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำล่างเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน, นาก แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรกลับหลวงพระบาง

12.00 .      รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย             เดินทางไปน้ำตกตาดกวางสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง ไปชมและสักการะพระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบางใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสันชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูงซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลังและอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อมองจากยอดพระธาตุพูสี จะเห็นภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืดหลวงพระบาง เลือกซื้อสินค้าอิสระตามอัธยาศัย

 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระ พักโรงแรมเมืองทองหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม      วัดเชียงทอง - พิพิธภันฑ์ - หลวงพระบาง-เชียงใหม่ QV635 13.10-14.10 น. (BL)

05.30 .      ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา  ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้างนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักจากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารชมนำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค..1904(..2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค..1975 (..2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

  1. 00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปสนามบินหลวงพระบาง

13.10 น.       บินสู่ จ.เชียงใหม่เที่ยวบินที่ QV635 1310-1410 น.

14.10 น.       ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

          

*************************

 

 

อัตราค่าบริการ (จองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีค 20 หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

คณะเดินทาง

ผู้ใหญ่/ต่อท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2-3 ท่าน  

14,999

3,000

4-5 ท่าน

12,999

3,000

6-7 ท่าน

12,499

3,000

8 ท่าน ขึ้นไป

11,999

3,000

**พักโรงแรมเมืองทองหรือเทียบเท่า

 

อัตราค่าบริการรวม

q  ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน

q  ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่

q  ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

q  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ

q  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

q  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ

q  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

q  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

q  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ

q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

q  ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

q  ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร

q  พิธีบายศรีสู่ขวัญ

เอกสาร

q  พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

 

หมายเหตุ

q  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและเหตุสุดวิสัยต่างๆเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

q  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

q  เนื่องจากรายการทัวร์นี้ทางทัวร์ได้ทำการชำระเงินให้ทางลาวทั้งหมดแล้ว  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน

q  เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 11,999 บาท ตค.62- มีนาคม 63 Full

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ