สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

แพคเกจตั๋วเครื่องบิน โรงแรม พร้อมรถรับส่ง ใช้ได้ถึง 31 มีค62

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

สนามบินสุวรรณภูมิ-หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

Package Tour, Lao airlines,Muangthong Hotel 2 Night

โรงแรมเมืองทอง หรือ เทียบเท่า

8,900 บาทต่อท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง

รายการ   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV634 BKK 10.20 - LPQ 12.20, รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ตัวนครหลวงพระบาง, เช็คอินที่พัก, อิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 1)

รายการ   อิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้อเช้า     ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2)

รายการ   06.30 น. เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง,ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง, Lao Airlines | Flight Number QV633 LPQ 07.40- BKK 09.40

 

โรงแรมที่หลวงพระบาง, Muangthong Hotel หรือเทียบเท่า

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็ก ไม่เกิน 2 ขวบ

เด็ก 2 - ไม่เกิน 12 ขวบ

2-3 ท่าน ต่อห้อง

1 ท่านต่อห้อง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

1ท่าน ขึ้นไป

8,900

10,900

call

call

call

call

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ

+ รถรับส่ง สนามบินหลวงพระบาง - โรงแรมเมืองทอง - สนามบินหลวงพระบาง

+ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

 

เงื่อนไข

+ ออกตั๋ว Now - 25 Mar 2019

+ เดินทาง 1 Oct 2018 - 31 Mar 2019

 

หมายเหตุ

+ Non reroute, Non refund

+ เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ต่อท่าน

 

 

โรงแรมเมืองทอง หรือเที่ยบเท่า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่ เดินทางพร้อมคณะทัวร์  
 • ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ


เอกสาร

พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถ
  แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ
  หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหาร
  บางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน
 • เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
  มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

แพคเกจตั๋วเครื่องบิน โรงแรม พร้อมรถรับส่ง ใช้ได้ถึง 31 มีค62

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ