สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 9,900.- บาท / Lao Airline

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

บินตรงจากสุวรรณภมิ ครบ 2 ท่านออกเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

ท่านละ 9,900.- บาท

 

 

กำหนดการเดินทาง:เมษายน - กันยายน …2559

 

*** เดินทางช่วงวันที่ 8-20 เมษายน 2559 บวกเพิ่ม 900 บาทต่อท่าน *** เทศกาลสงกรานต์ ***

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง

รายการ                  บินสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV634, Depart BKK 10.25 - Arrive LPQ 12.05, รับคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง

มื้อเที่ยง                 Dokjampa Restaurant ( มื้อที่ 1 ) เมนู. เฝือหลวงพระบาง + แคปหมู

รายการ                  เช็คอินที่พัก, ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้อค่ำ                     Dokjampa Restaurant ( มื้อที่ 2 )

เมนู.                      1. เอาะหลามหลวงพระบาง

                                2. ก้อยปลา

                                3. ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

                                4. แจ่วหมากเล่น ผักลวก

                                5. ข้าวจ้าว

                                6. สลัดหมากไม้  

รายการ                  กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง

รายการ  ตักบาตร, ตลาดเช้า

มื้อเช้า    Dokjampa Restaurant ( มื้อที่ 3 )

รายการ  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ( พระราชวังเก่า ), วัดเชียงทอง

มื้อเที่ยงร้านอาหาร ปากห้วยมีไช / หลวงพระบาง / เทพบุฟผา ( มื้อที่ 4 )

 

เมนู.       1. แกงส้มปลา

2. ตำบักหุ่งหลวงพระบาง

3. สลัดผักน้ำหลวงพระบาง

4. ไส้อั่วหลวงพระบาง

5. ข้าวจ้าว

6. ผลไม้/ของหวาน

รายการ  บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ     อิสระตามอัธยาศัย

รายการ              ตลาดมืด,
20.00 น.กลับสู่ที่พัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ

มื้อเช้า                    Dokjampa Restaurant ( มื้อที่ 5 )

รายการ                  เช็คอินสายการบินที่เค้าเตอร์โรงแรมเมืองทอง พร้อมโหลดกระเป๋า, เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง ส่งคณะ, บินสู่สนามบินสุวรรรภูมิ โดย Lao Airlines | Flight Number QV633 Depart LPQ 07.40 - Arrive BKK 09.20

อัตราค่าบริการ

พัก 2, 3 ท่านต่อห้อง9,900 บาทต่อท่าน

พัก 1 ท่านต่อห้อง 12,200 บาทต่อท่าน

เด็ก อายุ ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องผู้ใหญ่ 7,700 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม 
: FARE + TAX + YQ, Lao Airlines, CNX-LPQ-CNX

: รถตู้ ปรับอากาศ สำหรับบริการนำเที่ยว ตามรายการ

: ที่พัก 2 คืนโรงแรมเมืองทอง ระดับ 4 ดาว

: น้ำดื่ม ผ้าเย็น ( เช้า1, บ่าย 1 ) สำหรับที่สองของการเดินทาง                                                                                                

: อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ

: ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว 
: ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

: ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

: สำหรับ 2 - 7 ท่าน ใช้ ไดรเวอร์ไกด์, 8 ท่านขึ้นไป ใช้ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

อัตราค่าบริการไม่รวม

: อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     

: ใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ 

: ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

: ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย

: ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร (+100 ฿/pax)

โรงแรมเมืองทอง หรือเที่ยบเท่า

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-หลวงพระบาง – เชียงใหม่ เดินทางพร้อมคณะทัวร์  
 • ค่ารถ / เรือ รับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภาษาไทย ให้การบริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมพิเศษ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ/ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ


เอกสาร

พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นสุดวิสัยจนไม่สามารถ
  แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่งของห้ามนำเข้าประเทศ
  หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านไม่ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง การไม่รับประทานอาหาร
  บางมื้อ  ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน
 • เวลาที่กำหนดในรายการเดินทางนี้ เป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
  มัคคุเทศก์ของท่าน ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

8-9 42/12 อาคารรริมน้ำแมนชั่น ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-218191

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อขอข้อมูลได้ทุกวัน (ประตูไผ่ล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  )

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : B108-9 อาคารริมน้ำแมนชั่น ( ประตูไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ถนนคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 9,900.- บาท / Lao Airline


©Copyright Allreserved 2000- 2016 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ