สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค 62 ราคา 23,888-26,888 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

TOKYO FUJI IBARAKI5D3N

ซุปตาร์Snow white

กำหนดการเดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม 2562

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)

สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์

ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง

เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด

ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUSพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1

07-11 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

08-12 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

09-13 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

10-14 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

11-15 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

12-16 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

13-17 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

14-18 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

15-19 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

16-20 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

17-21 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

18-22 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

19-23 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

20-24 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

21-25 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

22-26 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

23-27 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

24-28 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

25-29 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

26-30 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

27-31 มกราคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

01-05 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

02-06 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

03-07 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

04-08 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

05-09 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

06-10 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

07-11 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

08-12 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

09-13 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

10-14 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

11-15 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

12-16 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

13-17 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

14-18 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

15-19 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

1

16-20 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

1

17-21 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

1

18-22 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

1

19-23 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

1

20-24 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

21-25 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

22-26 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

23-27 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

24-28 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

01-05 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

02-06 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

03-07 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

04-08 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

05-09 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

06-10 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

07-11 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

08-12 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ /ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,000 บาท/ทริป**

 

วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

20.30 .       พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น.       เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)


บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

วันที่สอง          สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

08.00 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำณวัดอาซากุสะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาด 5.5 เซนติเมตรซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตรซึ่งแขวนห้อยอยู่ณประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่าประตูฟ้าคำรณและถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำมีชื่อว่าถนนนากามิเซะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมายอาทิขนมนานาชนิดของเล่นรองเท้าพวงกุญแจที่ระลึกฯลฯให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระและท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวณริมแม่น้ำสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)(ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตรสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจวซึ่งมีความสูง 600 เมตรและหอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตรทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านสู่ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji Q Highland)(รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) พิเศษ!!! ให้ท่านได้เลือกเครื่องเล่นชนิดใดชนิดหนึ่งระหว่าง Wave Swinger, Panic Clock, Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรือ Merry-Go-Round อย่างใดอย่างนึงฟรีตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่มีความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นสวนสนุกแห่งนี้นั้นเราสามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได้ นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่ติดอันดับโลกเอาไว้หลายรายการไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะที่มีความสูงจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจิรถไฟเหาะที่ชันจนเรารู้สึกเหมือนจะหงายหลังหรือบ้านผีสิงสุดสยองก็มีเปิดรอไว้ท้าทายสำหรับใครที่ชื่นชอบความเสียวเราขอท้าให้ลองมาเล่นกันภายในนอกจากจะมีเครื่องเล่นต่างๆ ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร หรือแม้แต่ออนเซน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก                Fujisan Resort Hotelหรือระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สาม          ลานสกีฟูจิเท็น –พิธีชงชาญี่ปุ่น–หมู่บ้าอิยาชิโนะ ซาโตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - ช้อปปิ้งเอมิเอ้าท์เลท

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ทลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น(Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้นมีขั้นตอนมากมายเริ่มตั้งแต่การชงชาการรับชาและการดื่มชาทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียวยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วยและจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato)ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือนในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้วยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหารนอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วยเดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว นำท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (UshikuDaibutsu)เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค(Guinness Book of world records)เมื่อปีค.ศ. 1995 ด้วยจากความสูงถึง120 เมตรทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียวสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่85 เมตรซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูปเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมดบนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน4 ด้านและมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย(ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน)จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ณเอมิ เอ้าท์เลทAMI PREMIUM OUTLETซึ่งภายในมี100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะทำให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้าการออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ้าท์เล็ทแห่งนี้คือเป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก                Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่              เมืองคาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่า - ตรอกลูกกวาด - โตเกียว - ชินจูกุ ช้อปปิ้ง – กันดั้ม ณ โอไดบะ – ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ ซิตี้– อิออน– สนามบินนาริตะ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

นำท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe)เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอาคารบ้านเรือนสมัยแบบเก่า ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนจึงขนานนามว่า Little Edo มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ(Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า kuraแปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน Kurazukuriซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley)เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ ให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เมืองโตเกียว

เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้น ให้ท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba)คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียวได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้วแต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza)เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะจุดเด่นของห้างนี้ก็คือหุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้มอย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้มก็ต้องไปที่กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้างไดรเวอร์ซิตี้นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall)ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก                Narita Hedistar Hotelหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า            สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)

09.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่XJ601

13.45 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 8,000 บาท จากราคาทัวร์

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

×         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×         ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

×         หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

×         ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

×         ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

×         ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

×         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

«  มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

«  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค 62 ราคา 23,888-26,888 บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ