สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

ทัวร์หมู่ถ้ำอะชันต้า เอลโรล่า5 วัน 4 คืน สายการบิน Jet airways

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก : กรุงเทพฯ มหานครมุมไบ

04.00 น.           พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์สายการบิน JET AIRWAYSเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)

06.25 น.          ออกเดินทางสู่ มหานครมุมไบ(บอมเบย์) ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W61

09.30 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานมุมไบ หรือชื่อเดิม “บอมเบย์เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ของอินเดียโอบล้อมด้วยทะเลอาระเบียน มุมไบเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นฮอลลิวูดของอินเดียที่เรียกกันว่าบอลลีวูดมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและความเชื่อรวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม วัดสิทธิวินายัก (วัดพระพิฆเนศ) วัดคู่บ้านคู่เมืองมุมไบเป็นวัดที่ นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก ชาวอินเดียมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหากมีโอกาสก็จะต้องเดินทางมาสักการะพระสิทธิวินายัก อวตารปางหนึ่งของพระพิฆเนศอธิษฐานขอพรจากท่านดังใจต้องการ

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 2)หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก...พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน)

วันที่สอง : มุมไบ – Elephanta Island ถ้ำช้าง วัดสิทธิวินายัก (วัดพระพิฆเนศ) – เมืองออรังกาบัด

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 3)หลังอาหารนำท่านชมเมืองมุมไบ ชม ประตูอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำในย่านอพอลโลบันเดอร์ ประตูชัยนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงานเดลีดารบัร ในปี ค.ศ. 1911 วัสดุที่ใช้สร้างเป็นหินทรายสีน้ำผึ้ง ยามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแสงอาทิตย์จะกระทบลงมาที่ประตู เปลี่ยนสีจากสีทองเป็นสีส้มและจากสีส้มเป็นสีชมพูซึ่งสวยงามมาก ผ่านชมย่าน ถนนมารีนไดรฟว์หรือเรียกอีกชื่อว่าถนนเนตาจีสุภาษ เป็นถนนเชื่อมเขามะละบาร์เข้ากับย่านฟอร์ตและโกลาบา ตัวถนนทอดยาวโค้งไปตามแนวกำแพงกั้นน้ำทะเลจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Elephanta Island (ถ้ำช้าง ปิดทุกวันจันทร์) นั่งเรือเฟอรี่ไป Elephanta Island เพื่อชมเทวาลัยถ้ำอันอลังการ Elephanta Caves (A UNESCO World Heritage Site) เทวาลัยเหล่านี้ขุดเจาะในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิ้นเอกเป็นเทวรูปพระศิวะครึ่งองค์ สูง 5 เมตร มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินเมืองมุมไบ

16.20 น.          ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 2511สู่ เมืองออรังกาบัด

17.25 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองออรังกาบัด อยู่ห่างจากมุมไบ 370 กิโลเมตร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรม AJANTA LEMON TREE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม : เมืองออรังกาบัด – หมู่ถ้ำอชันตา ทัชมาฮาลน้อย (บีบี กา มาคบารา)

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่ถ้ำอชันตา (ถ้ำปิดวันจันทร์)(ระยะทางประมาณ 93.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึง  ถ้ำอชันต้าหรืออชัณฏา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983 ชมความงดงามและอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็นสังฆรามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตร ถ้ำอชันตาประกอบไปด้วยถ้ำ 28 ถ้ำ มีอายุกว่า 2,000 ปี ถ้ำอะชันต้าเป็นพุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินเข้าไปในเขาเหนือแม่น้ำวโฆระ แต่เดิมเป็นศูนย์กลางสำนักปฏิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่าจึงรอดพ้นจากการทำลายล้างจากกองทัพผู้รุกรานจนมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำท่านจะได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจิตรบรรจงรวมถึงพระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาที่สกัดและตกแต่งขึ้นจากหินเนื้อเดียวกันกับพื้นผนังถ้ำยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุมถ้ำอชันตาเป็นถ้ำที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบพุทธและฮินดูเข้าด้วยกัน

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองออรังกาบัด  นำท่านเที่ยวชม บีบี กา มาคบารา (ทัชมาฮาลน้อย) เป็นสถานที่ฝังพระศพของจักรพรรดินี ราบิยะ อุด-ดูรานี (Rabia ud-Durani) หรือดิลราส บานู เบกุม (Dilras Banu Begum) ในจักรพรรดิออรังเซ็บ ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอะซาม ชาห์ (Azam Shah) พระราชโอรส ในระหว่างปี 1651 ถึง 1661 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระมารดาของตน สุสานแห่งนี้สร้างเลียนแบบทัช มาฮาลแต่มีขนาดเล็กกว่า จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองออรังกาบัดในยามเย็นระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของดินแดนชนบททางอินเดียตอนใต้

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรม AJANTA LEMON TREE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ : เมืองออรังกาบัด – หมู่ถ้ำเอลโลร่าป้อมเดาลาตาบัด มุมไบ

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่ถ้ำเอลโลร่า (ถ้ำปิดวันอังคาร) (ระยะทางประมาณ 28.1 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชม หมู่ถ้ำเอลโลร่า ซึ่งประกอบไปด้วยงานศิลป์ของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ถ้ำหมายเลข 1–12 เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนา ถ้ำหมายเลข 14-16 เป็นเทวาลัยถ้ำในศาสนาฮินดู ถ้ำ 30-32 เป็นวิหารถ้ำในศาสนาเชน ชมเพชรน้ำเอกของงานแกะสลักภูเขาทั้งลูกที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ในบรรดาหมู่ถ้ำทั้งหมดเทวาลัยถ้ำเขาไกลาสถือเป็นมงกุฏแห่งหมู่ถ้ำเอลโลร่าบนระเบียงถ้ำมีการสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระศิวะ ภาพการต่อสู้กับท้าวราวณะ ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพ เทวดา นางอัปสร พระพุทธรูป จนไม่สามารถหาคำบรรยายความงดงาดนี้ได้ สร้างประมาณศตวรรษที่ 5 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983

 เที่ยง                บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารเดินทางกลับสู่ เมืองออรังกาบัด ระหว่างทางแวะชม ป้อมเดาลาตาบัด แปลว่า เมืองแห่งความมั่งคั่ง เป็นป้อมในศตวรรษที่ 14 ห่างจากออรังกาบาด 16 กิโลเมตร ป้อมปราการโบราณถูกโอบล้อมด้วยภูเขาดัลคีรี เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวาน ตำนานเล่าว่าเมืองนี้สร้างขึ้นโดยดันการ์ เมื่อ ค.ศ.1203  หลังจากนั้นถูกสุลต่านเดลีชาวมุสลิมอลาอุดดินคิลจิยึดได้ใน ค.ศ.1294 เดวากิรีกลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยของสุลต่านมูฮัมมัดดินตุ๊คลัคในปีค.ศ.1327 พระองค์ทรงตั้งเป็นเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจาก เดวากิรี เป็น เดาลาตาบัด จวบจนถึงสมัยของโมกุล หลังจากนั้นจึงถูกทิ้งร้าง เพราะย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัดแทน

เย็น                   บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินออรังกาบัด

17.55 น.          ออกเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 7149

18.50 น.          ถึง สนามบินนครมุมไบ รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า : มุมไบ  – กรุงเทพฯ

02.00 น.          ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 62

07.40 น.          ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนก่อนหลังได้ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์

 

 

 

 • อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ท่านละ 37,995.- บาท

ท่านละ 37,995.- บาท

ท่านละ 36,995.-บาท

เพิ่มท่านละ6,000.-บาท

 • หมายเหตุ :สำหรับอินเดียการให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป พูดง่ายๆคือตั้งแต่ออกจากสนามบินจนขึ้นเครื่องวันกลับดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปโรงแรม ร้านอาหารบริการต่างๆไว้ให้แล้วครับ (ยกเว้นค่าทิปไกด์และคนขับรถ)
 • ค่าบริการนี้รวม          1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 2. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 5. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
 6. ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 7. ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการนี้ไม่รวม       1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
  3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
 • สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, แว่นกันแดด, ไฟฉาย
 • การสำรองที่นั่ง           1.วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
 1. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
 2. พาสปอร์ต+สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 ใบ

รูปขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้นเพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 • การยกเลิกทัวร์         1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
 1. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
 • เอกสารเดินทาง         1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
 1. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน

5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ

หมายเหตุ : กรณีพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 1,800.-บาท

 • สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
 1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขอื่นๆ
- ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
- ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

งมาด้วย เพราะไม่ทางบริษัทจะไม่ทราบว่าเป็นสลิปเงินของใคร

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 


  

Tour Promotions

แสดงโปรโมชั่นทั้งหมด >>>

ทัวร์หมู่ถ้ำอะชันต้า เอลโรล่า5 วัน 4 คืน สายการบิน Jet airways

;

©Copyright Allreserved 2000- 2018 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ