สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

Hongkong Free&Easy เดินทางได้ถึงเดือนกย 61 ราคา 9,900 บาท

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

 

กำหนดการเดินทาง (เริ่มใช้ได้ 01 มกราคม  – 30 กันยายน 61 )

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

xx.xx น.            เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง ด้วยตัวท่านเอง ด้วยเที่ยวบิน........

xx.xx น.            ถึงสนามบินเช็กแล็บก็อก (Check Lap Kok) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรม                   BEST WESTERN GRAND HOTEL

วันที่สอง         ซิตี้ทัวร์ – วิคทอเรีย พีค – รีพัสเบย์ – HK จิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช็อปปิ้งถนนนาธาน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจจากนั้นนำท่านชมชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าโชคลาภและเทวรูป, เทพเจ้าต่างๆที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่าเพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ นำท่านชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชคให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกงหรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้านอาทิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us

***หมายเหตุ    อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย

โรงแรม              BEST WESTERN GRAND HOTEL

วันที่สาม            ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

xx.xx น.            รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นส่งท่านที่สนามบิน เช็กแล็บก็อก (Check Lap Kok)

                        เช็คอินด้วยตัวท่านเอง เดินทางโดยสายการบิน.........เที่ยวบินที่.......

***** สิ้นสุดรายการทัวร์ *****

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง (เดินทางได้ทุกวัน)

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน (พักคู่)

มกราคม – มิถุนายน 2560

9,900 บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

J     ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

J     ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ

 อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K     ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ

K     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

K     ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

K     ค่าวีซ่าจีน และฮ่องกงสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ระบุว่าต้องยื่นวีซ่าจีน และฮ่องกง

K           ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มบนรถที่ฮ่องกง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

K     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

K     ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ 100 HKD ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

K     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ในการจอง  3,000 บาท หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บภายใน 2 วัน
  2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  3. เมื่อท่านออกเดินทางไปแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ:

-                   เป็นแบบJoin Tourรับจองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

-                   บริการรับ-ส่งสนามบิน มีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หากท่านมาถึงนอกเวลานี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

-                   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองตั๋วเดินทาง

 

ท่านสามารเลือกซื้อ Optional tour ได้ดังนี้

 

OPTIONAL  TOUR

Valid: 01Apr ~ 31Dec, 2016

อัตราค่าบริการต่อท่าน (ไทยบาท)

Adult (12-64yrs)

Child (3-11yrs)

Senior(65yrs or above)

1. Disney ticket + 2waysTransfer

1Day Pass

 

10JAN – 30JUN

3500

2800

1700

2Days Pass

4500

3400

2000

2. Ocean Park

Full Day + Transfers

3000

2400

3000

Half Day + Transfers ***After City Tour

2400

1800

2400

3. Pearl of the Orient Night Tour ( up to 8paxs )

  Itinerary:  Victoria Peak + Madame Tussauds, Avenue of Stars, Ladies Market + Dinner at famous restaurant with Roast Goose

8 paxs or above

Include Dinner

3000

7 paxs

Exclude Dinner

***ADT & CHD SAME FARE

3300

5 paxs

3800

 

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 

ติดต่อ-คุณเอ๋ 053-218192 / Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ

ติดต่อ-คุณเอม 053-218192 /  Tour.Swantravel@hotmail.com
ทัวร์ในประเทศ

ติดต่อ-คุณเดียร์ 053-218192 /  Tour01.Swantravel@hotmail.com
ตั๋วเครื่องบิน / ทัวร์ต่างประเทศ ( ญี่ปุ่น,จีน,เวียดนาม,ลาว,เขมร )

ติดต่อ-คุณหนุ่ย 089-7009798 /SwanTour01@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศ ( คาราวานทัวร์ ,อินเดีย,เนปาล,ศริลังกา,ภูฏาน,ตุรกี,ยุโรป,เซาท์แอฟฟริกา)

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.) เลขทะเบียนบริษัท : 050-555-6007-051 Contact:053-218192 ,089-7009798,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

Hongkong Free&Easy เดินทางได้ถึงเดือนกย 61 ราคา 9,900 บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ