สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

(3) แพคเกจทัวร์ บาหลี 4 วัน 3 คืน โรงแรม 2 ดาว 7,900.- บาท (ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน)

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

   แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์จอย มา 2 ท่านพร้อมออกเดินทางได้ทันทีครับ
แพคเกจทัวร์ตามเส้นทางแอร์เอเชีย

ต้องเดินทางอย่างน้อยสองท่าน ราคาถึง 31 มีนาคม 2558

เพียง 7,900 บาท ต่อท่าน ( ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – บาหลี –โรงแรมที่พัก                                D        D=Dinner

............. ท่านเดินทางตรวจเช็คเอกสารที่สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ/ภูเก็ต ด้วยตัวเอง
............. บินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน..................
............  เดินทางถึงสนามบิน งู รา ไรห์ เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
               พบเจ้าหน้าของทางบริษัทฯท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้า เข้าสู่ตัวเมืองผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ
               สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมทัศนียภาพที่เขียวขจีด้วยต้นข้าว
               ที่ปลูกด้วยวิธีการทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได จนได้ชื่อจากนักนิเวศก์วิทยา
               สากลว่า เกาะบาหลีเป็น “เข็มหมุดมรกตที่ปักบนเส้นศูนย์สูตรของโลก” นำท่านเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

เที่ยง        อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย         รายการอิสระ......................
เย็น          มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พักเพื่อนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น // ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่สองของการเดินทาง ภูเขาไฟกินตามณี-อูบุด –วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   BLD

 07.00    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00     นำท่านเดินทางชม “หมู่บ้านอุบุด” นำท่านเดินทางไป CELUK หมู่บ้านเครื่องเงิน ชมการทำเครื่องเงินฝีมือปราณีตจากเงินที่งดงาม
             ในราคาพิเศษ เดินทางต่อไป MAS ซึ่งแปลว่าทองแต่กลับเป็นหมู่บ้านไม้ชมการแกะสลักไม้ SANDAL WOOD ไม้เนื้อหอมที่ขึ้น
             ชื่อของอินโดนีเซียซึ่งเป็นงานฝีมือดั้งเดิม ชมย่าน UBUD หมู่บ้านศิลปินศูนย์กลาง วัฒนธรรมที่ชาวตะวันตกรู้จักตั้งแต่ต้นศตวรรษที่
             20  จากนั้นเดินทางไปชมวิวภูเขากินตามณี ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาป ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

12.00     บริการอาหารกลางวัน
บ่าย        ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ เทคภักสีริงห์ เป็นวัดฮินดูที่เชื่อกันว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมาเพื่อให้ได้กินได้อาบเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
             
เย็น         รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามของการเดินทาง  หาดตันจงเบนัว-หาดนูซาดัว-หน้าผาอูลูวาตู-ชายหาดจิมบาลัน                BLD

 เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางไป หาดตันจงเบนัว  เป็นหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลีสำหรับกิจกรรม
           กีฬาทางน้ำ ท่านสามารถชื้อ Optional tour เพิ่มเติมเช่น นั่งเรือท้องกระจกชมความงามใต้ท้องทะเลชมเกาะเต่า ชมเต่าทะเล
           หลายสายพันธ์ เล่นเรือบานาน่าโบ๊ต หรือถ่ายภาพบริเวณชายหาด 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ หาดนูซาดัว
บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาอูรูวาตู จุดชมวิวทะเลทางใต้ของเกาะบาหลี ชมวัดอูลูวาตู ...วัดปูรา อูฮูร์ อูรูวาตู
           วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ณ ริมด้านตะวันตกของบูกิต
           พบกับลิงแสนซนมากมายวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา
           ท่านสามารถชมความงามของท้องทะเลตัดกับขอบฟ้า

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบาลัน เป็นอาหารทะเลสไตล์บาหลีคนละ 1 ชุด / เดินทางกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   บาหลี –กรุงเทพฯ

 เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมหรือเดินเล่นถ่ายรูปกับ
         สถาปัตยกรรมบาหลีรอบโรงแรมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย // มัคคุเทศก์รับท่าน ณ โรงแรมที่พักตามเวลานัด
         หมายเพื่อเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
........เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ............... ..............
........ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

แพ็คเก็จทัวร์นี้ต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่านนะครับ มาสามท่านสามารถพักรวมกันเป็นห้อง Triple ได้

 

Hotel


จอยทัวร์

(2ท่านขึ้นไป)


พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

 

Extend Night

SGL / TWN

                 โรงแรม 2 ดาว

 

 

 

Every Day Smart **

 

7,900

 

3,000

 

2,000

Amaris Sunset **

Palloma **

                โรงแรม 3 ดาว

 

 

 

Ibis Kuta***

 

8,900

  

5,000

  

3,000

Ibis Style Dewi Sri***

Oasis Kuta ***

Ibis Style  Kuta Circle***

 

โรงแรม 4 ดาว

 

 

 

Harris Sunset road ****

  

9,900

  

6,000

  

4,000

Harris River view****

Eden Kuta****

 

โรงแรม 5 ดาว

 

 

 

Hard rock *****

 15,900

 7,000

 4,000

Discovery Kartika Plaza *****

Pullman legian

 

 

กรุณาเช็ค Surcharge ของทางโรงแรมในช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับ

HOTEL SURCHARGE FOR HIGH SEASON

ราคาคิดต่อคืน

HOTELS

Valid: 30 Mar'15

 

PERIOD

SURCHARGE

PER ROOM PER NITE

 

 

 

2 STAR HOTEL

 

Everyday Smart **

24 December – 05 January 2015

500

Amaris Sunset **

24 December -05 January  2015

500

Palloma **

23 December -05 January 2015

500

3 STAR HOTEL

 

Ibis Kuta ***

27 December -03 January 2015

1,000

Ibis Style Dewi Sri ***

27 December –03 January 2015

Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000

 

1,200

Ibis Style Kuta Cercle***

27 December 2014 – 03 Jan 2015

Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000

1,200

Oasis Kuta***

23 December 2014-07 Jan 2015

1,000

4 STAR HOTEL

 

Harris sunset road****

24 December 2014-05 Jan 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

1,000
3,000

Harris River view ****

25 December 2014- 05 Jan 2015

1,200

Eden Kuta****

24 December 2014-02 Jan 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

1,000
1,000
1,000

 

 

 

5 SATR HOTEL

 

Hard rock *****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

3,000
4,000
1,000

Discovery Karttika Plaza *****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014

2,500
7,000

Pullman Legian*****

24 December 2014-05 January 2015
Compulsory New year Dinner 31 Dec 2014
Compulsory Chinese New year 18-22 Feb 2015

2,000
8,000
2,000

เอกสารประกอบการเดินทาง 

-หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือตามใบเรียกเก็บเงินที่แจ้ง

-          ราคานี้เป็นแพ็กเก็จแบบ Join Tour เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน
-          กรุณาจองการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์
-          หากท่านการันตีการจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
-          หากยังไม่ได้การรันตีการจองและต้องการยกเลิกกรุณายกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน
-          ราคานี้สำหรับคนเอเซียเท่านั้น ยกเว้น ญี่ปุ่น
-          ราคาเด็กเสริมเตียง 85% ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 65%
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นอาจไม่มีห้องพักว่างในวันและเวลาที่ต้องการ

 

อัตราค่าบริการนี้รวม        

üค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ü ค่าอาหารตามที่ระบุตามรายการ (B=อาหารเช้า  L=อาหารกลางวัน  D=อาหารเย็น)
üค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
üค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
üมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม    

ûค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ-บาหลี  ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
(ที่สนามบินเดนปาซาร์ จะเก็บค่าภาษีสนามบินตอนเช็คอิน รับบัตรโดยสาร ใน  อัตรา 150,000 รูเปียส หรือ ประมาณ 500-600 บาท
 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
ûค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ûค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 3 ดอลล่า ( การให้อยู่ในดุลยพินิจ)
ûค่าภาษี 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
ûค่าระวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

 

 

จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

(3) แพคเกจทัวร์ บาหลี 4 วัน 3 คืน โรงแรม 2 ดาว 7,900.- บาท (ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน)

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ