สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-218192

 

MONO PARISFRANCE 5D3N Nov.18 - Apr.19 ราคา 35,333 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

CODE:WY11    MONO PARISFRANCE5D3N

MONO PARISFRANCE5D3N

ทัวร์ฝรั่งเศสปารีส5วัน3คืน
เดินทางโดยสายการบินOMAN AIR (WY)

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

23-27 พ.ย. 18

35,333

ไม่มีราคาเด็ก

(เด็กไม่เกิน 2ขวบ/Infant 15,000 บาท)

10,500

   25

 

7-11 ธ.ค. 18

35,333

10,500

25

 

15-19 ก.พ. 19

35,333

10,500

25

 

13-17 เม.ย. 19

39,333

10,500

25

 

**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท**

◊ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก

◊ เดินทางโดยสายการบินระดับโลก Oman Air เครื่องใหม่ล่าสุด  B787-8 Dream Liner

◊ ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล  มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด

◊ ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป แกะสลักและเครื่องเรือน

◊ล่องเรือแม่น้ำแชน

◊ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

DEPARTURE:WY818 BKK-MCT 09:20-12:50// WY131 MCT-CDG 14:40-19:25

RETURN:   WY132 CDG-MCT 21.10-07:15+1//WY815 MCT-BKK 09.00-17:45

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- สนามบินนานาชาติมัสกัต-สนามบินนานาชาติปารีส
ชาร์ล เดอ โกลด์
- ปารีส

06.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์T สายการบินโอมานแอร์ (WY)เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าสัมภาระ

09.20 น.     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัสกัตเที่ยวบินที่ WY818

12.50 น.     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

14.40 น.     เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร์เที่ยวบินที่ WY131

19.25 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกลด์ ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

          ã พัก: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรือระดับใกล้เคียงกัน

              (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สองปารีส- หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่ -จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช-ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์äอาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น

 

เช้า              äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้1)

                   นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอด ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่

เที่ยง           äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 )

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees)ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  นโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปีค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลา ได้เวลาช้อปปิ้ง นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ถนนช็องเอลิเซ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมมากมาย สองข้างทางมีต้นเชสต์นัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนี้ได้รับการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise)ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากนั้น นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Buchererร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

ค่ำ          ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 )

ã พัก: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันäอาหารเช้า

 เช้า              äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้ 4 )

                        อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

                        โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงปารีส อาทิรถไฟเมโทร, รถไฟRER,รถแท็กซี่รถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะแบ่งโซนการเดินทางเป็น5โซน ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายโดนัทโดยเริ่มนับโซน1จากจุดศูนย์กลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเน้นจำโซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวร์ซายส์ที่จะอยู่ทางโซน4 เท่านั้น,สำหรับสนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล และดิสนีย์แลนด์ จัดอยู่ระแวกโซน5 จึงทำให้บัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนส่งอย่างMetro,RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจำทางที่เชื่อมเส้นทางเดินรถเข้าหากันได้อย่างลงตัว หรือท่านสามารถลองซื้อตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน(Mobilis)ซึ่งเป็นตั๋วเหมาจ่ายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ได้ไม่จำกัดภายใน1วัน(One Day Pass)ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นโซนตามสถานที่ที่ต้องการไปอาทิ โซน1-2อยู่ที่ประมาณ7ยูโรหรือ โซน1-5อยู่ที่ประมาณ16.60ยูโร เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

                        โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland)เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาดโดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับตัวละครดิสนีย์ที่ชื่นชอบ อาทิเช่น มิกกี้เมาส์(Mickey Mouse), โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck), กูฟฟี่ (Goofy) และตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งพื้นที่ภายในเป็น2 ส่วน ได้แก่ Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนีย์แลนด์ปารีส มีเครื่องเล่น ร้านอาหาร รวมถึงร้านขายของที่ระลึกมากมาย(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneylandโดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ45-70 ยูโร/สวน/คน

                       หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum)พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Codeซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ10ล้านคนเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200ปีสัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ

                   (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

          ã พัก: Mercure Paris OrlyRungisAéroportHotelหรือระดับใกล้เคียงกัน

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่       ปารีส –พระราชวังแวร์ชายส์–ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลทท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์äอาหารเช้า ,เที่ยง

เช้า              äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้ 5 )

                   เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versailles Palace)อันยิ่งใหญ่(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล นำท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง73เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวเนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

เที่ยง    äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า80ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าช้อปทั่วไปโดยสินค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่ผ่านไป อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo,Christian Lacroix,Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland,  Tommy Hilfiger (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกลล์

17.00 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีสชาร์ลเดอโกลล์ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.10 น.     เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร์เที่ยวบินที่ WY132

วันที่ห้า       ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 07.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

09.00 น.     เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร์เที่ยวบินที่ WY815

17.45 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

************************************

 

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน20ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

    - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

    - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)   โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

    - กรุณาชำระมัดจำและค่าวีซ่าท่านละ19,500บาท  (มัดจำ 15,000 + ค่าวีซ่า 4500)

    กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

    - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30วันก่อนออกเดินทาง

 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง(จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5.อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการโอมานแอร์สัมภาระ2ใบ/ท่าน โหลดใต้ท้องเครื่อง 30กิโลกรัมถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บและกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้

    - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

    ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท

    ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท

     ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท

    ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท

    ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้นแต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

6. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3%

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )/ค่ามัดจำแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง)

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12.การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

14.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า7-15วันทำการ

** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **

 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต

 

 1. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4.5x3.5 cm จำนวน 2 ใบ (และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)  ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

 เอกสารส่วนตัว(ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ(ภาษาไทย)

สำเนาทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

(หากมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม จำเป็นน้องแสดงให้กับทางสถานทูต ดังนี้)

สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบเปลี่ยนสกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า20ปี)แปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา

 

 1. หลักฐาน/ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดภาษาอังกฤษเท่านั้น

4.1กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรปเท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น พร้อมประทับตราบริษัทโดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงานต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

4.2กรณีเจ้าของกิจการสำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ(คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

4.3กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(สถานทูตไม่รับยื่นบัตรนักเรียนไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมอยู่หรือไม่ก็ตาม ต้องใช้เป็นหนังสือรับรองจากโรงเรียนเท่านั้น และเอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)

      เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดาหากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาหรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดาหรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดาจะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดาพร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วยต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาและมารดา)โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างจะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

4.4กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการกรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย

4.5 กรณีเป็นแม่บ้านใช้สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามีจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามีเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุลวันเดือนปีเกิดของสามีและบุตรที่มีด้วยกัน)

4.6กิจการไม่จดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ต้องเขียนหนังสือแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น              (เป็นภาษาอังกฤษ)

 1. หลักฐานการเงิน

5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเองสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด(โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย)ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

** กรณีไม่มีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องขอ Statement จากธนาคารเท่านั้น **

5.2   ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองต้องเขียนหนังสือรับชี้แจงความสัมพันธ์ (Sponsot Letter) และขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย โดยให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นผู้ขอหนังสือรับรอง BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEEที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้นฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย สะกดชื่อ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และระบุชื่อผู้เดินทางสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตกรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ3 วัน วัน

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดทางบริษัทฯจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนก่อนวันยื่นคำร้องขอวีซ่า)

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก่อนแสดงตัวยื่นขอวีซ่า 3-5 วัน เท่านั้น **

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันกองทุนทุกประเภทและบัญชีติดลบ**

 

 1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นกรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาให้ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูตพิจารณาวีซ่าทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาดท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้

 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิดและจำนวนบุตรของผู้เดินทางการบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!!

พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

หากผู้สมัครเคยเดินทางเข้า สปป.ลาวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์ก่อนยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)....................................................................................................

2. ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)   ....................................................................................................

3. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ...................................................................................................

 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  ..............................................................................................

5. วัน-เดือน-ปีเกิด ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกิด .............................

6. เพศ                  ชาย     หญิง

7. ที่อยู่ปัจจุบัน ตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)

.............................................................................................................................................................

................................................. รหัสไปรษณีย์  ....................อีเมล์แอดเดรส..............................................

โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศัพท์บ้าน ..........................................................

8. อาชีพปัจจุบัน ....................................................

ตำแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ......................................................................

9. ชื่อสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย(หากประกอบกิจการค้าขายโปรดระบุอย่างชัดเจน)

..............................................................................................................................................................

ที่อยู่ที่ทำงาน ...........................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์ .............โทรศัพท์ที่ทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์..........................

10.รายได้ต่อเดือน ...........................................................บาท

11.รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้หลัก .........................................................................................

      แหล่งที่มาของรายได้นั้น ..........................................................................................................................

 

12. สถานภาพ           ⃣โสด  ⃣สมรส          ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣หย่า  ⃣ม่าย            ⃣อยู่กินฉันสามี-ภรรยา  ⃣แยกกันอยู่

13. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................สถานที่เกิด .....................

14. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................สถานที่เกิด......................

15. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................สถานที่เกิด ......................

16. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้

เลขพาสปอร์ต.....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให้ ณ ประเทศ ...................

เลขพาสปอร์ต.....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให้ ณ ประเทศ ...................

17.ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานฑูตเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า) ……………………………………….

18. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคย

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..............................................      ถึงวันที่..................................................

19. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้

   ไม่เคย        เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)………………………………………

 1. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

                  ไม่เคย           เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................................

21. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ

              ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                               มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)

                   เช็คเดินทาง                                  กรุณาระบุชื่อ .............................................................

    บัตรเครดิต                                    ความสัมพันธ์ ............................................................

                    เงินสด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงเล่มพาสปอร์ต และรูปถ่าย

ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์ 1-2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมาย สแกนลายนิ้วมือ

 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร**

-           หนังสือเดินทางเล่มเก่า จำเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน

-           หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน /รายได้ต่อเดือน

 

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

MONO PARISFRANCE 5D3N Nov.18 - Apr.19 ราคา 35,333 บาท

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ