สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

Easy Classic Italy 7 วัน 4 คืน 43,990

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

พักห้องเดี่ยว

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::

17 – 23 ต.ค. 62 (วันปิยะมหาราช)

43,990

41,990

10,000

** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 3,300 บาท

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

วันที่ 1

      กรุงเทพฯ กรุงโดฮา

17.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P

ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.45 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยเที่ยวบินที่ QR833

23.55 น.        ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

01.50 .        ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR115

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

วันที่ 2

      กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม –

      วิหารแพนธีออน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

06.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอำนาจนับได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ดินแดนที่ประทับของ

พระสันตะปาปา และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

นำท่านชมบริเวณด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica)สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร หนึ่งในสาวกของพระเยซู ต่อมาได้สถาปนาขึ้นเป็น

พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม ภายในประดับประดาด้วยศิลปะชิ้นเอกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   แล้วนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งโบราณขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อดีตสนามประลองการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ

เหล่ากลาดิเอเตอร์ ซึ่งเป็นสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ชาวโรมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)  

                        นำท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารเก่าแก่ใจกลางกรุงโรม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ในสมัยโรมัน ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน

                   แล้วนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ำพุที่สวยงามที่สุดของกรุงโรม หรือท่านสามารถโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี่ ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก และเป็นที่มาของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain จากนั้นนำท่านเดินเท้าเพื่อไปเที่ยวชมความสวยงามของ บันไดสเปน (Spanish step) บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่สวยงาม ซึ่งสามารถช้อปปิ้งของที่ระลึกหรือสินค้าแบรนด์ต่างๆที่อยู่โดยรอบบันไดสเปนแห่งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมหรือช้อปปิ้งของท่าน

พัก ณ โรงแรมPark Roma Cassia หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3

       กรุงโรม – ช้อปปิ้งThe Mall Luxury outlet – ฟลอเรนซ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ –

       สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ The Mall Luxury outlet ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

2 ชั่วโมง 45 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย เช่น BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, COACH, DOLCE & GABBANA, ARMANI, GUCCI, VERSACE และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

กลางวัน           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) ระยะทางประมาณ 31.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ในสมัยยุคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน ซึ่งต่อมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรอเนสซองซ์ นอกจากนั้นยังได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป

นำท่าน เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ต้นกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรปชม สะพาน Ponte Vecchioสะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน บนสะพานเป็นตลาดขายพวกเครื่องประดับต่างๆ และของที่ระลึกจำนวนมากมาย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง

แล้วนำท่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo) หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ที่ตั้งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ หรือวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิออเร

มหาวิหารขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซิญญอเรีย (Piazza della Signoria)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟลอเรนซ์รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่และงานศิลปะ ประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนที่งดงามงานประติมากรรมที่โดดเด่นที่สุด คือ รูปแกะสลักหินอ่อน “เดวิดผลงานชิ้นเอกของศิลปินไมเคิล แองเจโล่ ซึ่งจำลองจากงานดั้งเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (3)

พัก ณ โรงแรมWest Florence Hotel หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4

       ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – โอเดรโซ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

                          นำท่านเดินทางสู่ ปิซ่า (Pisa) ระยะทางประมาณ 85.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

25 นาที  หนึ่งเมืองสำคัญของแคว้นทัสคานี แล้วนำท่านชม หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)

เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียง และเป็นสถานที่กาลิเลโอ เคยพิสูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนั้นหอเอนปิซ่ายังถูกจัดให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5)

นำท่านเดินทางสู่ โอเดรโซ (Oderzo) ระยะทางประมาณ 367 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)

พักค้างแรม ณ โรงแรมPrimhotel หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5

       โอเดรโซ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – ล่องเรือสู่เวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค   

       ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวโรน่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

                        นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ เวนิส (Venice) เมืองที่ใช้คลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมีสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นมากมายบนเกาะมากกว่า 188 เกาะและเชื่อมโยงกันด้วยสะพานมากกว่า 400 แห่ง ให้ท่านสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก

ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานที่นักโทษใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม  จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น มหาวิหารซานมาร์โค ประกอบไปด้วย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ และพระราชวังด็อด (Doge Palace) ที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เป็นต้น

อิสระให้ท่านเดินเล่น ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส ตามอัธยาศัย

หรือท่านสามารถเลือกนั่งเรือกอนโดล่า อีกหนึ่งเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์

กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่านในการ            เที่ยวชม ดื่มด่ำกับบรรยากาศความโรแมนติกของเวนิส ***

 

ได้เวลาสมควร นำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวโรน่า (Verona) ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “Little Roman” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ และเวโรน่ายังเป็นบ้านเกิดของ

จูเลียต จากเรื่อง Romeo and Juliet ของวิลเลียม เชกสเปียร์ อีกด้วย

                  

พัก ณ โรงแรมMontemezzi hotelหรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6

       เวโรน่า – บ้านเกิดจูเลียต – โรมันอารีน่า – มิลาน – ดูโอโม –

       แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2Via Montenapoleone 

       ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

นำท่านชมเมืองเวโรน่า เมืองประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าหลงใหล นำท่านชม เวโรนาอารีนา (Arena)           มีลักษณะคล้ายกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม สถาปัตยกรรมศิลปะโรมันโบราณ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 หรือมีอายุมากกว่า 2,000 ปี เพื่อเป็นที่จัดแสดงโชว์ต่างๆ ปัจจุบันก็ยังใช้งานเพื่อการแสดงโอเปราขนาดใหญ่อยู่ ในอดีตสามารถจุคนได้ 30,000 คน แต่ในปัจจุบันทางการลดให้เหลือ 15,000 คน

จากนั้นนำท่านชม บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านที่วิลเลียม เชกสเปียร์ กวีเอกของโลก          ได้หยิบเอามาเป็นฉากในนิยาย โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว คู่รัก หนุ่มสาวจำนวนมากแวะเวียนไปถ่ายรูปที่ระเบียงบ้านหลังนี้ ซึ่งเป็นระเบียงที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต และที่ผู้คนนิยมกัน คือ การจับหน้าอกรูปปั้น               จูเลียต ที่มีความเชื่อว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต เพื่อขอพรให้สมหวังในความรักนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (9)

นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง              5 นาทีเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ์ ในปี ค..1965 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 500 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเด่นของดูโอโม อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเรียกกันว่า มาดูนีนา

ชมหรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   และไม่ควรพลาดกับย่าน Via Montenapoleone  แหล่งรวมแบรนด์ดังของอิตาลี อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

                        ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซาเพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย

22.55 .        ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR118

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

วันที่ 7

       โดฮา – กรุงเทพฯ

 1. 45 .        เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 2. 00 .        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832

19.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**

 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ท่านละ 3,300 บาท

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป

 

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำ

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2-3 ท่าน

(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใช้โรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก แต่เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ ในบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,300  บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined

Easy Classic Italy 7 วัน 4 คืน 43,990

;

©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ