ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน3คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Air Asia( รวมกระเช้านองปิง+เมืองจำลอง+ทิปมัคคุเทศก์)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน3คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Air Asia( รวมกระเช้านองปิง+เมืองจำลอง+ทิปมัคคุเทศก์)

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงจากเชียงใหม่,ทัวร์ฮ่องกงเชียงใหม่,ทัวร์มาเก๊าเชียงใหม่,ทัวร์มาเก๊าจากเชียงใหม่

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ ,โบสถ์เซนต์พอล ,เซนาโด้ , วัดเจ้าแม่กวนอิม ,วัดอาม่า , เวเนีเชี่ยน ,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ,กระเช้านองปิง 360 องศาสู่เกาะลันตา ,เมืองจำลอง ,หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์ ฯลฯ รวมทิปคนขับรถ+มัคคุเทศก์แล้วไม่มีเรียกเก็บเพิ่ม

4 วัน 3 คืน

บินตรงจากเชียงใหม่ -เพียง 26,900 บาท

กำหนดเดินทาง

-                   25-28 กรกฎาคม 2556  ราคา 31,900 บาท /  09-12 สิงหาคม     2556 ราคา 27,900 บาท

-                   23-26 สิงหาคม  2556   ราคา 26,900 บาท /   26-29 กันยายน      2556 ราคา 26,900 บาท

-                   19-22 ตุลาคม    2556   ราคา 26,900 บาท /   07-10  พฤศจิกายน 2556 ราคา 26,900 บาท

-                   07-10 ธันวาคม 2556   ราคา 27,900 บาท /   28-31  ธันวาคม      2556 ราคา 27,900 บาท

( ออกเดินทางเมื่อจำนวนครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากบริษัทไปดูแลครับ )

วันแรก  เชียงใหม่-มาเก๊า-จูไห่ (-/-/D) D=Dinner อาหารเย็นบนเครื่องบิน

13.00 น.              - พร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

15.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊าโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2952 Q

19.15 น. เดินทางถึงสนามบิน มาเก๊า มืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักมาเก๊าในด้านอื่นๆ "มาเก๊า" มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จากนั้นนำท่านเดินข้ามด่านทางสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น  ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศษฐกิจ(SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองที่มีประชากรน้อย ทำให้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก พักที่  2000 HOTEL / TIBET HOTEL หรือเทียบเท่า ( บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน )

วันที่สอง  จูไห่-รูปปั้นหวีหนี่-เซินเจิ้น-ชมเมืองจำลอง-หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์วัฒนธรรม ( BLD)

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่านชม รูปปั้นปลาคน เป็นรูปปั้นสาวงามกลางทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย นำท่านเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง " ยาบัวหิมะ " ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก  นำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ สู่ ฮ่องกง ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ

บ่าย                         นำชมเมืองจำลอง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม สถานที่แห่งนี้จะจำลองสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแต่ละแห่ง
ของเมืองจีน เช่น ป่าหิน ,พระราชวังปักกิ่ง,ทิเบต,หมู่บ้านดินแต้จิ๋ว,กุ้ยหลิน ฯลฯ

( ถ้าท่านไม่ต้องการเดินชม มีรถไฟฟ้าบริการเป็นรอบคิดค่าใช้จ่ายประมาณ 15-25 หยวน ต่อท่าน ไม่รวมในรายการทัวร์ รถจะพาชมเมืองจำลองไปในแต่ละจุดจะปล่อยลงไปถ่ายภาพจุดละประมาณ 10 นาที ท่านที่ชอบเดินไกล  เดินนานท่านสามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัยระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตรโดยรอบ )

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำท่าน ชมโชว์ที่ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงอันตระการตาของหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีน  อีกทั้งชมการแสดงของชาวเผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ที่นี้แห่งเดียว และชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกที่ทันสมัยที่สุด โดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียงอันตระการตาที่ CULTURE VILLAGE พักที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เซินเจิ้น -ฮ่องกง-นองปิง-วิคทอเรียพีค-ชายหาดน้ำตื้น-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-จูไห่ ( B/L/-)

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // เดินทางสู่เกาะฮ่องกง

สาย เดินทางถึงสถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา ชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงเมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่า พระใหญ่ลันเตา....ให้เวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เกาะลันตาไปจนถึงเวลานัดหมาย ก่อนเดินทางกลับไปยังเกาะฮ่องกง

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นสู่ วิคทอเรียพีค เพื่อนำท่านชมภาพทิวทัศน์อันแสนงดงามน่าประทับใจของ หมู่เกาะฮ่องกง และ อ่าววิคทอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยติดอันดับโลก จากนั้นนำท่านชม ชายหาดน้ำตื้น ( Repulse Bay ) พร้อมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าโชคลาภ และเทวรูป , เทพเจ้าต่างๆ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างเด่นสง่า เพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวอรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก "แซ้ก๋งเมี๋ยว" กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัธทา ที่ "วัดไช่กง" ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ  ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน  พบกันตามเวลานัดหมาย

21.00 น. จากนั้นนำท่านเดินข้ามด่านทางสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น  ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า พักที่  2000 HOTEL / TIBET HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดอาม่า-วิหารเซนต์พอล-เซนาโด สแควร์-เดอะเวเนเชี่ยล-เชียงใหม่ ( B/L/-)

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีนชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และ แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ มาเก๊า

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงามสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม านในมีโต๊ะหินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อปีค.ศ. 1844 พิเศษไปกว่านั้นที่นี่ยังมีต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายว่า การมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก  จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน  ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์  ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการ ยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ SENADO SQUARE แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย // ชมวัดเจ้าแม่อาม่า หรือที่รู้จักกันในนามของ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณเขาบาร์รา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล // จากนั้นนำท่านสู่อาณาจักรคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่า "ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย" THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย" อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  พบกันตามเวลานัดหมาย

19.55 น. ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2953 Q

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

วันที่เดินทาง

ราคา(ต่อท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

25-28 กรกฎาคม    2556

31,900 บาท

4,000 บาท

09-12 สิงหาคม      2556

27,900 บาท

4,000 บาท

23-26 สิงหาคม      2556

26,900 บาท

4,000 บาท

26-29 กันยายน      2556

26,900 บาท

4,000 บาท

19-22 ตุลาคม        2556

26,900 บาท

4,000 บาท

07-10 พฤศจิกายน 2556

26,900 บาท

4,000 บาท

7-10 / 28-31 ธันวาคม     2556

27,900 บาท

4,000 บาท

หมายเหตุ***

-                   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( เสริมเตียง ) พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน  คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่

-                   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 3,000 บาท

-                   หากท่านใดที่ไม่นั่งกระเช้าไปเกาะลันตาไปนองปิง ลด 1,500 บาท ต่อท่าน

2000 Hotel / Tibet Hotel / CAA holy Sun Hotel หรือเทียบเท่า

อัตรานี้รวม

-                    ค่าตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย ไปกลับ เชียงใหม่-มาเก๊า-เชียงใหม่

-                    ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน

-                    โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว

-                    อาหารทุกมื้อตามรายการ ( ยกเว้นอาหารเย็นบางมื้อ ให้ทานเองตามอัธยาศัย)

-                    ค่าเข้าชมสถานที่

-                    ค่ากระเช้าใหญ่นองปิง

-                    ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ

-                    ค่าประกันภัยการเดินทาง

-                    ค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

-                    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / อาหารมื้อเย็นวันที่ 3-4 รับประทานตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและการจัดการเรื่องเวลา

-                    ค่านั่งรถไฟฟ้า ในหมู่บ้านจำลอง 15-25 หยวนต่อท่าน // ท่านสามารถเดินได้หากไม่ประสงค์จะใช้บริการ


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน3คืน บินตรงจากเชียงใหม่ Air Asia( รวมกระเช้านองปิง+เมืองจำลอง+ทิปมัคคุเทศก์)

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *