(5)ทัวร์พม่า พุกาม- มัณฑะเลย์ มิงกุน อมรปุระ 5 วัน 4 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

(5)ทัวร์พม่า พุกาม- มัณฑะเลย์ มิงกุน อมรปุระ 5 วัน 4 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม

ทัวร์มัลดีฟ,เที่ยวมัลดีฟ,แพ็คเก็จทัวร์มัลดีฟ,ทัวร์มัลดีฟเชียงใหม่,ทัวร์มัลดีฟจากเชียงใหม่,

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม

5 วัน 4 คืน

พุกาม-มัณฑะเลย์-อังวะ-อมรปุระ-สกายง์-ล่องเรืออิรวะดี-มิงกุน

 

สวอนทราเวล นำเที่ยวมัณฑะเลย์-พุกามประเทศ

แพ็คเก็จสำหรับไพรเวททัวร์ 2 ท่านขึ้นไป โดยสายการบินแอร์เอเชีย สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

( รายการทัวร์นี้สำหรับการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ท่านสามารถเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินเองได้ที่ www.AirAsia.com


( มัคคุเทศก์ใช้ภาษาอังกฤษ )

ดาวน์โหลดใบเตรียมตัวเดินทางได้ที่นี่ครับ

วันแรก

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์  - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วัดกุโสดอ - ชเวนันดอ - ทิวเขามัณฑะเลย์ / BLD B=Breakfast

สายการบิน :    แอร์เอเชีย FD 2760 08.55-10.15 น. DMK-MDL

06.00 น. นำพาสปอร์ตพร้อมกระเป๋าสัมภาระไปเช็คอินน์ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินน์สายการบิน แอร์เอเชียด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินดอนเมืองของเหลวทุกชนิดให้โหลดลงกระเป๋าใหญ่)

08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า        
10.15 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ตามเวลาท้องถิ่น มัคคุเทศก์รอรับ ณ ทางออกสนามบิน สังเกตป้าย
Swan Travel + Your Name นำท่านเดินทางออกจากสนามบินเพื่อเข้าสู่ใจ                        
กลางมัณฑะเลย์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยไม้สักทั้งหลังแทนของเดิมที่ถูกไฟเผาทำลาย
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่สอง โดยจำลองแบบจากภาพเขียนของชาวต่างชาติ ซึ่งพอที่จะบอกถึงเค้า
โครงเดิมของตัววังเก่าในสมัยนั้นได้ เป็นสัญลักษณ์ของราชธานีพม่าโบราณที่ยังคงร่องรอยของ
ความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้รอบๆพระราชวังยังมีกำแพงเมืองโบราณทั้งสิ่ด้านที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ
เป็นของเดิมที่ไม่ถูกทำลายในนำชม วัดกุโสดอ วัดที่เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา โดยมีการ
รวบรวมพระธรรมขันธ์แปดหมื่นธรรมขันธ์ บรรจุไว้ในเจดีย์ , นำชมวิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้สัก
เพียงหลังเดียวของพระเจ้ามินดงที่หลุดรอดจากการเผาทำลาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็น
งานไม้แกะสลักที่ทรงคุณค่า อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี

เย็น นำท่านไป ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ณ ยอดเขามัณฑะเลย์ / รอชมพระอาทิตย์อัสดง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ / นำท่านเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สอง

ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี -เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พุกาม BLD

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่หมู่บ้านมิงกุน นำชม เจดีย์มิงกุน สร้างโดยพระเจ้าปดุง เพื่อ
ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ความสูง ๑๕๓ เมตร ชมระฆังมิงกุนที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ ณ เจดีย์มิงกุน น้ำหนัก ๘๗ ตัน เส้นรอบวง ๑๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๕๙ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
( หากมีเวลานำท่านชม Local Market หรือ ภาษาพม่าเรียกว่า เซโจ ก่อนเดินทางไป
สนามบิน กรุณาแจ้งมัคคุเทศก์ไว้ล่วงหน้า )

14.00 น.           นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบินท้องถิ่นเที่ยวบินที่
W9……………………

เย็น ถึงสนามสนามบินพุกาม นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น พร้อมเช็คอินเข้าพัก / พักผ่อน

วันที่สาม

นำชมเจดีย์ในพุกาม - ชมพระอาทิตย์อัสดง ณ เมืองพุกาม BLD

08.00 น. นำชม เมืองพุกาม " ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์" ที่มีอายุกว่า ๒๐๐ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านชม ตลาดเช้าเมืองยองอู (Nyuang -U) นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม นำชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sunset Garden

13.00 น. นำชม วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYI TEMPEL)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ นำชมเจดีย์ตีโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า "ติโลกมงคล"  นำชม ชมชเวกุจี(SHWEGUGYITEMPLE)แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง นำท่าน นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์หที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง ๖ เมตร ชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้าย นำชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

เย็น รอ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ บริเวณเมืองโบราณพุกามประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ /กลับไปยังที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ-สกายง์-อังวะ -ชเวอินทร์บิน / BLD

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / เช็คเอาท์เพื่อเดินทางไปสนามบินพุกาม

08.00 น. บินตรงสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศเที่ยวบินที่..........................
10.00 น. นำชม เมืองอมรปุระ(AMARAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่ง
เป็นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม
สะพานไม้อูเบ็ง
(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)
ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

11.00 น. นำชม ผ้าดุลยา ชมโรงทอผ้าที่ใช้ในราชสำนักมัณฑะเลย์ ที่มีวิธีในการทอที่แตกต่างไปจากการทอผ้าในประเทศต่าง โดยใช้กระสวยมากกว่า 100 กระสวยเป็นเส้นยืนนิยมทอทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ในสมัยราชสำนักมัณฑะเลย์ ผ้าชนิดนี้สงวนไว้สำหรับวังหลวงเท่านั้น ปุถุชนธรรมดาไม่สามารถนำมานุ่งห่มได้ โดยผลิตเป็นผ้านุ่งของสตรีในวังสมัยนั้น สีที่นิยมได้แก่สีฟ้า และสีชมพู

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสกายง์
12.30 น.              บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองสกายง์

บ่าย นำชม เมืองสกายง์ ซึ่งเคยเป็นราชธานีโบราณ อีกแห่งหนึ่ง สัญนิษฐานกันว่าเป็นราชธานีของกลุ่ม
ฉาน หรือ ชาญมาก่อนการสร้างเมืองอังวะ และอมรปุระ เมืองสกายง์ตั้งอยู่อีกฝั่งแม่น้ำอิระวดีซึ่งเป็น
ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองมัณฑะเลย์และเมืองอมรปุระ หากมองจากอีกฝั่งหนึ่งจะมองเห็นเจดีย์สีขาวและ
สีทองอยู่เป็นกลุ่ม ลดหลั่นลงมาตาไหล่เขา ขนานไปกับแม่น้ำอิระวดี ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก/
นำชม เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมตั้งอยู่บนยอด
เขาสกายง์ / นำชม เจดีย์กาวมุตาวน์ เจดีย์ทรงกลมผ่าครึ่งเส้นรอบวง 274 เมตร สร้างโดยพระเจ้าตา
หลู่นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา

15.00 น.               นำชม เมืองอังวะ ราชธานีโบราณ อีกแห่งหนึ่งของพม่า - ชมประตูเมืองทางทิศเหนือ ที่เรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ สมบูรณ์ที่สุดและใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาลติ่นจ่าน(สงกราณต์)นำชม หอสังเกตการณ์ นันมยิ่น มะหย่าวสิ่น เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหลวงของพระเจ้าปะจีตอชม วัดมหาอ่อง-มเหย่ป่งสัน หรือวัดโอ้กจาวน์ สร้างโดยพระนางนันมะต่อแหม่นุ๊ มเหสีพระเจ้าประจีตอ ลือกันว่าพระสร้างสร้างให้เจ้าอาวาส(พระอาจารย์หญ่าววัน) ผู้เป็นชู้รัก ลักษณะเป็นอาคารก่อ   อิฐถือปูนทรงสูงแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น / ชม วัดบากะยะจาวน์ อารามไม้สักที่สร้างในยุคต้นๆของอังวะ มีงานไม้จำหลักลวดลายละเอียดประณีต ฝีมืองามมากทั้งทั้งที่ซุ้มประตู บานประตู หลังคา อาคารแห่งนี้มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักอยู่ทั้งหมด 267 ชิ้น และนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์

นำชม ชเวอินบินทร์ วัดโบราณไม้สักที่มีงานไม้จำหลักภาพพระพุทธประวัติยุคศตวรรษที่ 13 ที่ยังคง

ความงดงามและคุณค่าทางศิลปะที่หาที่ประเมินค่ามิได้ และถือว่าเป็นยอดของงานศิลปะแบบมัณฑะเลย์โบราณ ที่ช่างมัณฑะเลย์นิยมใช้ในการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ เช่น ทรงหลังคา เป็นต้น และยังหลงเหลือและหลุดรอดจากการเผาทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ห้า

สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

สายการบิน : แอร์เอเชีย FD 2761 10.45 - 13.10 น. MDL-DMK

04.00 น. นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า "พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม" ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. เช็คเอาท์พร้อมออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์

09.00 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ มัคคุเทศก์ ส่งท่านเช็คอินน์เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.45 น. เดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ FD 2761 10.45 - 13.10 น.

13.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

************************************************************

อัตราค่าบริการรวม

โรงแรมที่พัก 3 - 5 ดาวตามที่ท่านเลือก / อาหารทุกมื้อตามระบุ / รถนำเที่ยว  / ค่าเข้าชมสถานที่ /

มัคคุเทศก์และค่าบริการ / ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหัก 3 %

2. ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ( 1.พุกาม 2.มัณฑะเลย์) แยกเป็น 4 ซอง ให้ตามดุลยพินิจของท่าน

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ/ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

5.ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ท่านต้องจองเองผ่านเวปไซด์แอร์เอเชีย www.airasia.com

6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (ท่านสามารถยื่นขอได้เองที่สถานทูตพม่าใน กทม. )

หากท่านไม่สะดวกยื่นขอเองท่านสามารถส่งมาที่ บริษัทสวอนทราเวล โดยคิดค่าบริการยื่นขอวีซ่าดังนี้

จำนวนพาสปอร์ต 2-3 เล่ม ราคาเล่มละ 1,500 บาท / จำนวน 4-6 เล่ม ราคาเล่มละ 1,400 บาท
จำนวน 7-9 เล่ม ราคาเล่มละ 1,300 บาท / 10 เล่มขึ้นไปราคาเล่มละ 1,100 บาท

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ค่าบริการ

โรงแรม

2-3 ท่าน

4-6 ท่าน

7-10 ท่าน

11-14 ท่าน

ห้องพักคู่

( มา 3 ท่าน สามารถพักห้อง TRP ได้)

3 ดาว

25,900

21,900

20,900

19,900

4 ดาว

26,900

22,900

21,900

20,900

5 ดาว

35,900

31,900

30,900

29,900


หมายเหตุ** รายการทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,สถานการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึง

โรงแรมในมัณฑะเลย์

-                   Mandalay View Inn (3star)

-                   Mandalay City Hotel and Hotel Mandalay (4star)

-                   Mandalay Hill Resort (5star)

Bagan

-                    Kumudra Hotel(***)

-                    Bagan Thande Hotel(****)

-                   Thiripyitsaya Sanctuary Resort(*****)

เงื่อนไขการจอง

1.หลังจากที่ท่านทำการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาจองทัวร์
พร้อมชื่อที่อยู่ / สำเนาหน้าพาสปอร์ต ส่งมาทางอีเมลล์ หรือ แฟกซ์ 053-218191

2.เราจะทำการแจ้งกลับไปเพื่อทำการ Confirm ห้องพัก และเรียกเก็บมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง / หากท่านไม่ชำระตามกำหนด ห้องพักต้องทำการเช็คเข้าไปใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ

เงื่อนไขการยกเลิก

หักมัดจำตามความเป็นจริง


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : (5)ทัวร์พม่า พุกาม- มัณฑะเลย์ มิงกุน อมรปุระ 5 วัน 4 คืน ( 2 ท่าน เดินทางได้เลย ) AirAsia

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *