ทัวร์พม่า เปิดโลกรัฐฉาน อินเลสาป กะลอว์ ถ้ำพินดายะ 4 วัน 3 คืน ( เชียงใหม่.-เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เฮโฮ-อินเลสาป) บริการรถตู้รับส่งจากเชียงใหม่-เชียงราย

ทัวร์พม่า เปิดโลกรัฐฉาน อินเลสาป กะลอว์ ถ้ำพินดายะ 4 วัน 3 คืน ( เชียงใหม่.-เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เฮโฮ-อินเลสาป) บริการรถตู้รับส่งจากเชียงใหม่-เชียงราย

   

เปิดโลกรัฐฉาน ประเทศพม่า
กทม.ท่าขี้เหล็ก--กะลอว์- พินตะยะ - ทะเลสาบอินเล - ตองยี

  (Kalaw is a wonderful Switzerland in Myanmar)

  4 วัน 3 คืน

Banner-black

ดาวน์โหลดรายการทัวร์

  หนีร้อนสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2556

เพียง 27,900.-บาท

ตองยี               ตองจีหรือตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน  ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี ที่มีความสูงถึง 1800 เมตร   มีป่าไม้หนาแน่นมองจากยอดเขาลงมาจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอินเล ตองยี จะมีตลาดที่หมุนเวียนกันจัดทุกห้าวันแต่ละแห่งจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสดใสมาค้าขายกัน น่าไปสัมผัสยิ่ง

ทะเลสาบอินเล   มีพื้นที่กว้างขวางถึง  158 ตารางกิโลเมตร   มีชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่มากกว่า   200 แห่ง มีการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ที่หาชมได้ยากยิ่ง มีการทำเกษตรกรรมสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศ

กะลอว์          เป็นเมืองอยู่บนภูเขาชานโยมาทางใต้ของรัฐฉาน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,320 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปีมีธรรมชาติที่งดงาม ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศพม่า  

หมายเหตุ** ต้องจองก่อนวันที่ 15 มีนาคม  2556

วันแรก        เชียงใหม่ - เชียงราย -แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - HEHO - ยอง ชเว - กะลอว์

07.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเดินทางไป จ.เชียงราย
11.00 น.          ถึง อ.แม่สาย นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.00 น.          หลังอาหาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วเดินทางสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก 
14.35 น.          ออกเดินทางสู่สนามบิน Heho โดยสายการบิน ............. เที่ยวบินที่  ..............
16.10 น.          ถึงสนามบินเฮโฮแล้วออกเดินทางสู่เมืองกะลอว์ (Kalaw)โดยรถปรับ    อากาศ  เมืองกะลอว์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนขุนเขาที่สูงใหญ่ของเทือกเขาชานโยมา   ทางใต้ของรัฐฉานห่างจากเมืองตองยีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 ก.ม. สูงจากระดับน้ำทะเล 1320 เมตร เป็นที่ตั้งของฐานทัพอังกฤษ ในสมัยอาณานิคม ระหว่างทางท่านจะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตชาวกะลอว์ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.กะลอว์ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมียนมาร์ เพราะตั้งอยู่บนเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศา แต่ในฤดูหนาว เดือน พ.ย. - ก.พ. อุณหภูมิอยู่ประมาณ 5-10 องศา ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สองฝั่งบนยอดเขา เต็มไปด้วยไร่ดอกกะหล่ำปลี ไร่ฟักแม้ว ไร่ข้าวโหด ไร่งา (Japanese Jasmine) มีดอกสีเหลืองบานสะพรั่งให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก

18.00 น.          เดินทางถึงเมืองกะลอ (Kalaw) หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม Kalaw Shwe U Min Pagoda  ซึ่งเจดีย์ เล็กๆเรียงราย กันอยู่บนเขา และสักการะพระพุทธรูปจำนวนนับพันองค์บริเวณภายในวัด ซึ่งเจาะลึกเข้าไปภายในภูเขาหิน มีประวัติศาสน์มานานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอลองพญาหลังจากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขา ชมพระอาทิตย์อัศดง ณ โรงแรมที่พัก Hill Top Villa ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองกะลอว์ได้อย่างชัดเจน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง        กะลอว์  -  ถ้ำพินดายา (Pindaya Cave) - อินเลสาป

07.30 น.          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า ชมความงามของทะเลหมอก เที่ยวชมตลาดเช้า Five days Market เมืองกะลอว์  หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ไผ่สาน มีอายุนับได้ประมาณ 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาจากชาวกะลอว์ ซึ่งเรียกกันว่า Nee Paya (Bamboo strip lacquer Buddha Image)ประดิษฐานอยู่ที่วัด Pinmagon Monastery หลังจากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ เก็บบรรยากาศยามเช้าเมืองกะลอว์ แล้วเดินทางสู่ ถ้ำพินดายา ระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงาม และชนเผ่าต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวปะโอ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวด้วยผ้าสีดำและโพกศรีษะด้วยผ้าสีสันสดใส เพราะเชื่อกันว่าชาวปะโอมีต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์มาจากพญานาค ผู้สง่างาม

10.30 น.          ถึงถ้ำพินดายา  ถ้ำที่มีองค์พระพุทธรูปจำนวนมากถึง 8000 องค์หลากยุคหลากสมัยถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่ที่เกิดจากการที่มีความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สร้างพระหรือเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ผู้นั้นก็จะได้บุญกุศลไปในภายภาคหน้า หลังจากนั้น นำท่านเดินเก็บภาพต้นไม้ยักษ์ Banyan Tree Garden ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีหลายคนโอบไว้เป็นที่ระลึก  ซึ่งมีจำนวนนับร้อยๆต้น

12.00 น.          นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Green Tea
13.00 น.          เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล  สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่   
15.00 น.          เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว แล้วนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอินเล(ลำละ5-6 ท่าน) มีชูชีพสำหรับทุกท่านเพื่อความปลอดภัย
18.30 น.          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารอิสระท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่อินเล โรงแรม ....................

 

 วันที่สาม       ทะเลสาบอินเล  - ชนพื้นเมือง "ชาวอินตา"

06.30 น.          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า

08.00 น.          นำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว และนำท่านไปนมัสการพระผ่องต่ออู หรือ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Jasmine Inle ภัตตาคารกลางทะเลสาบพร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ

บ่าย                  นำท่านล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา หมู่บ้านอินปอข่อน ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป วัดงาเพช่าว (Nga-Phe-Kyanng Monastery )เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ  ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่อินเล โรงแรม ...................

 

วันที่สี่           ทะเลสาบอินเล - เมืองตองยี - ท่าขี้เหล็ก - แม่สาย

05.30 น.          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับ สู่เมือง ยองเชว แล้วมุ่งหน้าสู่ เมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) ซึ่งเลียนแบบมาจาก ANANDA TEMPLEจากเมืองพุกาม แล้วนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวมไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน ชาวปะโอ ชาวปะหล่อง ชาวดะนุ ชาวอินตา ชาวไตเผ่าต่างๆ ฯลฯ ก่อนที่จะตกเป็นของพม่าในที่สุด   ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่สนามบินเฮโฮ (รับประทานอาหารเที่ยง แบบกล่อง) 

12.25 น.          บินลัดฟ้าสู่สนามบินท่าขี้เหล็ก โดยสายการบิน ……………… เที่ยวบินที่……………..
14.20 น.          เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก ให้เวลาในการช้อปปิ้งในตลาดการค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก
17.00 น.          นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย  พร้อมรับประทานอาหารเย็นก่อนนำท่านเดินทางไป
                        จ.เชียงใหม่
21.45 น.          ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

          

อัตรานี้รวม           

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า
  2. ค่ารถตู้รับส่งจากเชียงใหม่ -ค่ารถนำเที่ยวและค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ
  3. ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  4. ค่าขออนุญาตพิเศษเข้าเมือง ใช้เวลา 25 วันทำการ  ท่านละ 25 USD
  5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า 1,000 บาท

 

 อัตรานี้ไม่รวม    

  1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
  2. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 500 บาท ต่อท่าน
  3. Insurance
  4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป      สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

 

อัตราค่าบริการ

ห้องพักคู่ ท่านละ  27,900 บาท  / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

โรงแรม Paradise Inle Lake resort อยู่ใจกลางอิเลสาป

 

 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและ รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น

) รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  1,000 บาท               

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

หมายเหตุ

-ต้องส่งเอกสารก่อนเดินทาง 30 วัน เท่านั้น

- รูปถ่ายต้องถ่ายจากร้านถ่ายภาพเท่านั้น ห้ามถ่ายเอง รูปที่ใช้ไม่ได้คือ ภาพถ่ายที่ยืนเอียงคอ หัวร่อต่อกระซิก
   กับต้นไม้ใบหญ้า ต้องเป็นภาพหน้าตรง


ระบบจองออนไลน์อยู่ ในระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จองแพคเกจทัวร์ : ทัวร์พม่า เปิดโลกรัฐฉาน อินเลสาป กะลอว์ ถ้ำพินดายะ 4 วัน 3 คืน ( เชียงใหม่.-เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เฮโฮ-อินเลสาป) บริการรถตู้รับส่งจากเชียงใหม่-เชียงราย

หัวข้อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รายละเอียด
Email *
โทรศัพท์ *